iklan

DESPORTU, DILI, HEADLINE, INTERNASIONÁL

Olympics Tokyo: Maske manan Imelda-José la ultrapasa ba semi finál

Olympics Tokyo: Maske manan Imelda-José la ultrapasa ba semi finál

Imelda Felicita Ximenes Belo ho Jose da Silva Viegas. Imajen/Facebook: Fedrasaun Natasaun TL.

DILI, 31 jullu 2021 (TATOLI)–Prezidente Federasaun Natasaun Timor-Leste (FNTL), Laurentino Guterres, hateten atleta timor-oan na’in-rua hosi modalidade natasaun Imelda Felisita Ximenes Belo no José da Silva Viegas falla ultrapasa ba semi finál natasaun Olympics Tokyo 2020 tanba finál tanba oras kompetisaun la tuir tarjetu ne’ebé iha.

“Ha’uu atu esplika de’it ba públiku katak iha atleta Imelda nia ekipa sira na’in-tolu nia primeiru lugar tia maibé ita la hetan medalla. Maibé haree ba oras nia manan maibé iha metru 50 sira kompete ne’e nia tenke to’o iha finál ho oras másimu 23 segundu. Se liuhosi ne’e labele ultrapasa ona ba oin tenke lakon ona. Imelda la to’o, nia too iha finál ho 32h89 segundu, nune’e mak nia laliu,” Laurentino Guterres ba Agéncia Tatoli liuhosi WhatsApp, sabadu ne’e.

Maske atleta ne’e manan iha nia ekipa maibé tempu la to’o trajetu outomatikamente tenke elemina hosi kompetisaun ne’e.

Hosi ekipa Imelda nian hamutuk ema na’in-81 mak kompete hamutuk, hosi kompetisaun ne’e Imelda konsege halakon de’it atleta na’in lima hosi nasaun Inglaterra Anna Hopkin, Quatar Nada Arakji, Congo Stefan Sangala, Sudaun Haneen Ibrahin no BDI odrina kaze.

Tanba ne’e, ekipa Imelda nian atleta 81 ne’e só na’in-tolu de’it mak ultrapasa ba semi finál mak hanesan primeiru lugar mak Emma Mckeon hosi Australia termina kompetisaun ne’e ho oras 24h02 segundu, segundu lugar Pernille Blume hosi Dinamarka termina tempu kompetisaun 24,12 segundu no Cate Campbell hosi Australia termina nia tempu kompetisaun 24h15 segundu.

Enkuantu atleta José da Silva Viegas mós obrigadu tenke elemina hosi nia ekipa tanba tempu la to’o trajetu bainhira kompete iha metru 50 ho atleta hosi nasaun hotu iha mundu hamutuk na’in-70-resin.

Hosi kompetisaun ne’e José hosi faze hahú to’o final iha oras 28h59 segundu, tanba ne’e tenke elemina ona hosi faze grupu no atleta na’in-tolu de’it mak ultrapasa ba semi finál.

Atleta tolu ne’ebé ultrapasa ba semi finál mak hanesan Primeiru lugar Caeleb Dresel hosi nasaun Estadus Unidus Amerika (EUA) termina oras kompetisaun 21h32 segundu, segundu lugar Florent Manaudou hosi França termina oras kompetisaun 21h65 segundu no terseiru lugar Cristian Gkolomeev hosi Gresia termina oras kompetisaun 21h66 segundu.

Hosi rezultadu ne’e, Timor-Leste nia atleta labele ona ultrapasa ba oin no sei iha oportunidade ba atleta Atletizmu Felisberto de Deus ne’ebé sei kompete iha 03 agostu mai ne’e.

Bainhira atleta sira-ne’e lakon hotu mak ekipa Timor-Leste laiha direitu absolutamente ba medalla osan-mean sira iha eventu mundiál ne’e.

Jornalista : Hortencio Sanchez

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!