iklan

NASIONÁL, DEFEZA, DILI, HEADLINE

Membru foun F-FDTL 357 hosi munisípiu neen aprezenta an

Membru foun F-FDTL 357 hosi munisípiu neen aprezenta an

Membru foun F-FDTL hosi munisípiu Lautém, Viqueque, RAEOA, Manufahi, Ainaro no Covalima aprezenta an ba Komandu Jenerál, Fatuhada, Dili, kinta (23/09/21). Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 23 setembru 2021 (TATOLI)—Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), hamutuk 359 mai hosi munisípiu Lautém na’in 45, Viqueque 23, Manufahi 22, Ainaro 20, Covalima 19 no Óe-cusse 14 ho rejime espesiál 216, aprenzenta an ba Komandu Jenerál iha Fatuhada.

Hosi númeru ne’e, marka de’it prezensa hosi na’in 357 no na’in-rua eliminadu tanba la marka prezensa no laiha informasaun ba Komandu.

Notísia relevante:Komandu F-FDTL simu uluk membru foun 239, na’in-tolu eliminadu

Tuir planu, iha 27 setembru, tuku 9:00 membru foun hotu-hotu marka ona prezensa iha Kuartél Jenerál,  hodi inkorpora iha instituisaun no arranka ba Metinaro atu partisipa  treinamentu durante fulan tolu.

Xefe Saúde Militar, Tenente Coronel Guido de Oliveira, hateten Komandu mós halo teste urine ba membru foun feto hamutuk 62 ho objetivu atu hatene sira-nia kondisaun, bainhira gravida maka sei halo  eliminasaun.

“Foin lalais halo ona teste ba sira ho kondisaun di’ak, maibé ohin teste tán hodi hatene, molok tama ba sentru formasaun,” Tenente Coronel Guido de Oliveira, hateten ba jornalista Kuartál Jenerál Fatuhada, kinta ne’e.

Médiku F-FDTL sei halo analiza ba urine no sei  fó-sai rezultadu iha 24 setembru 2021.

Jornalista: Nelson de Sousa

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!