BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU, POLÍTIKA

Bobonaro sei komemora masakre 12 Novembru iha Atabae

Bobonaro sei komemora masakre 12 Novembru iha Atabae

Sekretáriu Autoridade Munisípiu Bobonaro, Júlio Carvalho Caero. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO,09 novembru 2021 (TATOLI)— Autoridade munisípiu Bobonaro sei komemora masakre 12 Novembru iha postu administrativu Atabae ba dala-30.

Sekretáriu Autoridade Munisípiu Bobonaro, Júlio Carvalo Caero, informa komemorasaun loron masakre 12 Novembru ba dala-30 tinan ne’e parte Bobonaro nian sei komemora iha postu administrativu Atabae.

“Bazea ba orientasaun hosi nasionál katak ita (Bobonaro) konsentra hotu iha Atabae, atu habelar informasaun 12 Novembru nian ba iha nível postu administrativu nune’e ita-nia komunidade sira bele hatene no valoriza nafatin loron istóriku ne’e,” nia ko’alia iha Maliana, tersa ne’e.

Sekuénsia ba atividade ne’ebe sei realiza iha komemorasaun tinan ne’e mak loron 09 Novembru sei hahú ho semináriu ida ho temátika “Espíritu As’wain 12 novembru, juventude sai autór ba dezenvolvimentu nasionál.

Iha loron 10 fulan-Novembru sei realiza atividade limpeza jerál iha Atabae akompaña ho programa vasinasaun no iha loron 11 Novembru sei hala’o atividade kalan reflesaun no realiza serimónia ofisiál 12 Novembru (12/11) ho misa agradesimentu hafoin ensera ho atividade kari ai-fuan ba eroi no eroína sira.

“Ami husu ba entidade hotu-hotu atu hosi organizasaun hotu-hotu, iha tempu novembru nia laran ne’e atu ida-idak halo reflesaun ba loron importante ida-ne’e,” nia fó hanoin ba komunidade Bobonaro.

Enkuantu sobrevivente Masakre 12 Novembru, Caetano Soares Guteres, husu joventude iha munisípiu Boobonaro atu partisipa hotu iha serimónia ne’e, hodi fó onra ba as’wain sira-ne’ebé fa’an sira-nia isin no raan hodi sosa independénsia ne’e.

“Joven agora mak tenke barani no esforsu atu dezenvolve ita-nia nasaun, entaun liuhosi komemorasaun sira hanesan ne’e, bele fanun sira-nia espíritu nasionalismu hodi bele sai ema ne’ebé produtivu,” nia katak.

Entretantu, Komandante Operasaun Interinu PNTL Munisípiu Bobonaro, Inspetór José Lelo Bere, promete asegura seguransa durante selebrasaun loron istóriku ne’e ho situasaun pás no  hakmatek.

“Ami seidauk hetan karta ofisiál hosi prezidenti autoridade munisípiu Bobonaro, maibe iha Atabae membru kolokadu ona no OPS iha hela atu  garante establidade iha kualkér atividade ne’ebé akontese iha munisípiu ne’e,” Inspetór ne’e hateten.

Jornalista         : Sérgio da Cruz

Editór               :Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!