iklan

BOBONARO, HEADLINE, IMAJEN, MUNISÍPIU, POLÍTIKA

Komunidade Bobonaro sei hala’o diálogu ho Prezidente Repúblika

Komunidade Bobonaro sei hala’o diálogu ho Prezidente Repúblika

Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão.

BOBONARO, 13 dezembru 2021 (TATOLI) – Komunidade munisípiu Bobonaro hamutuk rihun-ida sei hala’o diálogu ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú Olo’ iha semana ne’e.

Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, fó-sai katak, komunidade hamutuk 1.000 mak preparadu ona atu partisipa iha dálogu ho Prezidente Republika (PR), Fransisco Guterres Lú Olo iha Jináziu Maliana, kuarta, 15 dezembru 2021.

Nia dehan, diálogu ne’e aberta nune’e  komisaun organizadora sei la taka dalan ba komunidade sira-ne’ebé iha disponiblidade atu partisipa tanba programa  Xefe Estadu nia ne’e atu rona povu nia preokupasaun.

“Iha reuniaun hakotu tiha ona, postu administrativu ida mai reprezenta ema na’in-50, totál postu neen ne’e ema 300, iha Maliana laran ne’e parese 700 hanesan ne’e tanba partisipante másimu ema na’in rihun-ida, depois ema-ne’ebé atu halo pergunta postu ida ema na’in-rua, entaun ita iha postu administrativu neen ema na’in-12 mak bele halo pergunta, karik ita bele aumenta bainhira tempu to’o,” nia informa ba jornalista sira, iha Jináziu Maliana, segunda ne’e.

Autoridade munisípiu ne’e dehan, daudaun ne’e preparasaun ba fatin diálogu ho Prezidente Republika iha Jináziu Maliana atinje ona 90%, falta de’it dekorasaun ba kadeira no palku, tanba ekipa hosi nasionál serbisu hamutuk ho autoridade Bobonaro durante semana ida liu ona.

Tuir oráriu, aban Prezidente Repúblika Francsico Guterres ‘Lu Olo’, sei tama iha territóriu munisípiu Bobonaro nian, no simu direita husi Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro, Ernesto Barreto de Oliveira ho nia espoza.

Nune’e mós komandante PNTL Munisípiu Bobonaro, Superintedente Antoninho Mauluta ho nia espoza, akompaña hosi lia-na’in, veteranu no komunidade sira.

“Aban, ita Bobonaro sei simu iha ponte Loes, agora lia-na’in ho komisaun sira halo ona preparasaun iha-ne’ebá,” nia katak.

Nune’e mós xefe estadu tama iha área postu administrativu Atabae, depois sei vizita fatin istóriku jornalista australianu na’in-lima iha Balibo, oras balu tán hakat ba Maliana hodi kontinua vizita tán fatin istoriku balun, bainrua hahú diálogu to’o remata.

Jornalista         : Sérgio da Cruz

Editór               : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!