EKONOMIA, BAUCAU, DEFEZA, HEADLINE, MUNISÍPIU, SEGURANSA

Forsa konjunta hahú reabilita aeroportu Baucau

Forsa konjunta hahú reabilita aeroportu Baucau

Forsa aéreu EUA hahú halo reabilitasaun ba aeroportu Baucau. Imajen espesiál.

BAUCAU, 12 dezembru 2022 (TATOLI) – Forsa konjunta entre enjeñeiru militár Estadu Unida Amérika (EUA) no FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) hahú halo reabilitasaun ba aeroportu Baucau.

Serbisu hamutuk entre forsa enjeñeiru EUA no F-FDTL sei konstrui armazein foun no hadi’a lutu atu apoia F-FDTL no operasaun komersiál iha futuru.

“Serbisu ne’ebé hahú ohin reprezenta pasu importante ida iha ami-nia kompromisu atu fó rezultadu ba reabilitasaun konjunta aeroportu Baucau nian,” Enkarregadu Negósiu Embaixada EUA, Tom Daley liuhosi komunikadu imprensa ne’ebé Agência TATOLI asesu, kuarta ne’e.

EUA orgullu tebes halo parseria ho F-FDTL hodi reabilita aeroportu refere atubele hametin kapasidade Timor-Leste nian iha área seguransa marítima, dezenvolvimentu ekonómiku, asisténsia umanitária no resposta ba dezastre naturál.

Durante projetu ne’e, membru na’in-15 hosi 554th Red Horse Squadron sei servisu hamutuk ho enjeñeiru F-FDTL sira atu harii armazén foun ho luan 477 metru kuadradu ne’ebé sei utiliza atu halo ekipamentu apoiu aéreu, inklui ekipamentu apoia ba bombeiru, kamioneta kombustível, forklifts no karreta sira seluk.

Alende ne’e, ekipa konstrusaun konjunta sei hadi’a mós lutu hale’u área aeroportu nian hodi hametin seguransa ne’ebé seguru.

Tuir alvu, projetu ne’e refere sei remata iha fulan-abríl tinan 2022 no aspetu sira hosi serbisu ne’e sei hala’o liuhosi koordenasaun ho Forsa Navál EUA nian, Seabees.

Projetu ida-ne’e hala’o hanesan preparasaun hodi simu aviaun Cessna 206 ne’ebé oferese hosi EUA no sei to’o iha Timor-Leste iha tinan ne’ e nia laran.

Ekipa 554th Red Horse Squadron mak enjeñaria sivíl ne’ebé movel ba Forsa Aéreu Estadu Unidu Amérika nian ho ninia baze iha forsa aéreu EUA Andersen iha Guam.

Antes ne’e, iha fulan-juñu tinan 2021, EUA kompromete ona atu reabilita konjunta aeroportu Baucau ho Governu Timor-Leste liuhosi kriasaun Komponente Aéreu no fó asisténsia ba F-FDTL inklui sei tulun governu Timor-Leste atu hadi’a koñesimentu iha área marítima, hodi hatán ba dezastre naturál sira no promove dezenvolvimentu ekonómiku.

Entretantu, totál orsamentu ba reabilitasaun aeroportu refere hamutuk millaun $10.6 ne’ebé finansia hosi Governu Timor-Leste liuhosi Ministéiru Defeza no EUA.

Jornalista         : Natalino Belo

Editór               : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!