iklan

EDUKASAUN, BAUCAU, HEADLINE, IMAJEN, INKLUZAUN SOSIÁL, MUNISÍPIU

ESP Baucau hahú implementa Projetu Konstrusaun no Reabilitasaun Eskolár

ESP Baucau hahú implementa Projetu Konstrusaun no Reabilitasaun Eskolár

Prosesu konstrusaun edifísiu rua iha ESP 1 Baucau relasiona ho implementasaun PKRE. Imajen Tatoli/Natalino Belo.

BAUCAU, 25 abríl 2022 (TATOLI) – Eskola Sekundária Públiku (ESP) Númeru 1 Baucau hamutuk ho grupu komunitáriu implementa Projetu Konstrusaun no Reabilitasaun Eskolár ba sala aula tolu hodi hala’o prosesu aprendizajen.

Diretór Ensinu Sekundária Públiku Númeru 1 Baucau, Paul Menezes hateten progresu konstrusaun iha ona faze fui fondasi no atu tama cor ho medida sala aula tolu.

Sala aula tolu ne’e ho naruk metru-25, luan metru-9.40 no medida edifísiu laboratóriu naruk metru-12 ho luan metru-9.36

“Grupu komunitária hamutuk ho eskola mak hamutuk hala’o projetu ida-ne’e,” Diretór ESP Númeru 1 Baucau hateten iha Vila Nova, segunda ne’e.

Dirijente ESP Númeru 1 Baucau ne’e fó-sai katak, maske konstrusaun sala aula tolu no laboratóriu ida seidauk sufisiente atu estudante sira hala’o prosesu aprendizajen tanba totál estudante na’in-1.600 no prosesu aprendizajen uza de’it sala aula hamutuk 14.

ESP Númeru 1 ne’e lokaliza iha sentru Baucau nune’e sai alternativa ba estudante ensinu báziku sira atu kontinua nível sekundária iha eskola refere.

“Sala hamutuk 14 mak efetivu maibé la sufisiente, ami-nia fatin mak ida de’it no barak hamriik iha ai-okos tanba utiliza hotu ba sala aula,” Paul akresenta.

ESP Númeru 1 Baucau hetan alokasaun orsamentu hamutuk $ 118.161,18 ne’ebé sei konstrui uma rua kompostu sala aula tolu no laboratóriu ida, responsável hosi grupu komunitária ho durasaun kontratu fulan-neen.

Projetu Konstrusaun no Reabilitasaun Eskolár (PKRE) finansia hosi Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) ne’ebé hala’o kontratu ho diretór eskola sira liuhosi Servisu Edukasaun Munisípal ho totál orsamentu ba munisípiu Baucau $3.001.683,69 hosi eskola hamutuk 29.

Jornalista   : Natalino Belo 

Editór         : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!