iklan

EKONOMIA, HEADLINE

Kooperativa kréditu ualu sei hetan sertifikadu apresiasaun hosi SEKoop

Kooperativa kréditu ualu sei hetan sertifikadu apresiasaun hosi SEKoop

Sekertáriadu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira. Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 01 jullu 2022 (TATOLI)–Sekretariu Estadu Kooperativa (SEkoop, sigla portugés), Elizário Ferreira, hateten, kooperativa kréditu ualu sei hetan sertifikadu rekoñesimentu kona-ba funsionamentu, iha ámbitu komemorasaun  loron internasionál kooperativa.

“Aban komemorasaun loron internasionál ba kooperatva nian, ita sei distribui sertifikadu rekoñesimentu ka apresiasaun hosi SEkoop ba kooperativa kréditu ualu ne’ebé mak hala’o ninia serbisu funsiona di’ak no la hetan fallansu iha situasaun COVID-19 ne’ebé Timor-Leste enfrenta,” Sekretáriu Estdu hateten, iha Acait, sesta ne’e.

Notísia relevante: Governu altera Lei Kooperativa

Tuir loloos, atu komemora loron internasionál kooperativa kinta (30/06) no SEKoop hahú ona lansamentu feira ida ne’ebé maka hala’o salaun Federasaun Kooperativa Hanai Malu, Bairru-Pité, Dili.

Timor-Leste iha kooperativa kréditu no mós kooperativa produsaun, maibé agora simu serfifikadu ne’e koopetiva kréditu hotu, maski sira iha kooperativa kréditu maibé sira-nia atividade iha produsaun barak, entaun sira hetan sertifikadu apresiasaun.

“kréditu ualu ne’e rua hosi munisípiu Dili no seluk seluk hosi munisípiu sira,” nia akresenta.

Aleinde ne’e, SEkoop mós fahe sertifikadu ba formadór sira ne’ebé mak iha semana hirak liubá, liu ona teste formasaun nu’udar formadór.

Kona-ba progresu ezisténsia kooperativa durante ne’e, iha progresu di’ak kompara ho tinan antes sira ne’e, tanba kresimentu membru mós aumenta kuaze 80% kompara ho tinan 2018.

Bainhira tinan 2018, kooperativa kréditu iha nia membru  rejistadu ne’e hamutuk 14.000, maibé agora iha ona 25.500, no kooperativa jerál agora iha membru 76.680 mak adere ba membru kooperativa.

“Ita kompara karik kresimentu membru ida aseleradu tebes iha tinan-rua ne’e, nune’e mós iha kresimentu kapitál ne’ebé aumenta hosi millaun $8 iha tinan 2018, maibé agora iha ona milliaun $26 no sirkula iha membru 21.000 resin iha territóriu, maioria ne’e iha área rurál,” nia dehan.

Kooperativa ne’ebé daudaun ne’e eziste ona mak iha postu administrativu no 62 o kooperativa kréditu iha postu administrativu haat mak seidauk no hosi postu administrativu 62 ne’e iha suku hamutuk 282 mak iha ona kooperativa produsaun no daudaun rejistu 342 grupu produtivu ne’ebé mak prontu atu simu formasaun bázika hosi Sekoop, atu nune’e atu nakfila ba kooperatva nível baze hodi kontribui ba diversifikasaun ekonomia rai-laran.

Jornalista  : Arminda Fonseca

Editora       : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!