iklan

EKONOMIA, HEADLINE

SEKoop no UNPAD Indonézia koopera fó formasaun iha área rekursu umanu

SEKoop no UNPAD Indonézia koopera fó formasaun iha área rekursu umanu

Diretora Jeral Adminstrasaun Finansas no Planiamentu (DJAFP), Natália Rocha da Costa, akompaña hosi Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, asina nota entendimentu ho reprezentante Universidade Padjadjaran Bandung Indonésia, Mohammad Benny Alexandri. Iha Salaun Reuniaun SEKOOP Acait, Díli, sesta (01/07). Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 01 jullu 2022 (TATOLI)–Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop, sigla portugés), sesta ne’e, hamutuk ho Universidade Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Indonézia asina nota entendimentu hodi halo formasaun dezenvolvimentu instituisionál no dezenvolvimentu rekursu umanu iha Timor-Leste.

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira. Imajen Tatoli/Francisco Sony

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, hateten, ho entedimentu ne’e, ba oin SEkoop prepara rekursu umanu sufisiente atu nune’e bele hatene informasaun hala’o vida kooperativa no espesifikamente ba dirijente kooperativa no operadór sira, atu nune’e sira bele hala’o servisu ka serví di’ak liután membru kooperativa hodi asegura bem estar membru kooperativa nian.

“Objetivu seluk, atu harii relasaun di’ak entre SEKoop no Universidade Padjadjaran Bandung, liuliu kona-ba interkámbiu ba dirijente kooperativa sira, atu nune’e bele apreende ba malu hodi dezenvolve kooperativa, liuliu oinsá mak bele halo dezenvolvimentu iha nível komunidade nian,” Sekretáriu Estadu hateten iha Acait.

Notísia relavante: Kooperativa kréditu ualu sei hetan sertifikadu apresiasaun hosi SEKoop

Objetivu seluk tan mak atu asegura serbisu dezenvolvimentu teknolójiku ne’ebé di’ak ba dezenvolvimentu kooperativa iha Timor-Leste.

Vise-Reitór Rekursu no Organizasaun, Fakuldade Siénsia Sosiáil no Polítika, Universidade Padjadjaran Bandung Indonésia, Mohammad Benny Alexandri. Imajen Tatoli/Francisco Sony

Iha fatin hanesan, Vise-Reitór Rekursu no Organizasaun, Fakuldade Siénsia Sosiáil no Polítika, Universidade Padjadjaran Bandung Indonésia, Mohammad Benny Alexandri, hateten, sira-nia parte serbisu hamutuk ho SEKoop iha parte formasaun no edukasaun, ne’ebé sei oferese treinadór hosi sira-nia universidade.

“Ba dahuluk, ami tenke halo identifika formasaun saida mak SEKoop presiza tebes iha tempu ida-ne’e no problema prinsipál saida mak durante ne’e hasosru hodi dezenvolve kooperativa iha Timor-Leste, nune’e ikus mai bele iha rezultadu pozitivu,” nia akresenta.

Modelu formasaun ne’e sei prepara hosi UNPAD, maibé dadus ba prepasaun módulu sei foti hosi SEKoop hodi hasa’e produsaun, kualidade produsaun no prosesu merkadoria rasik.

Nota entedimentu ne’e asina hosi reprezentante SEKoop, Diretora Jerál Adminstrasaun Finansa no Planiamentu, Natália Rocha da Costa no Vise-Reitór Rekursu no Organizasaun, Fakuldade Siénsia Sosiál no Polítika, Universidade Padjadjaran Bandung Indonésia, Mohammad Benny Alexandri.

Nune’e, parte rua sei implementa atividade ho durasaun tinan-lima no bele revee tuir nesesidade atu kontinua serbisu hamutuk.

Jornalista  : Arminda Fonseca

Editora       : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!