iklan

EDUKASAUN, HEADLINE, MUNISÍPIU, OÉ-CUSSE (RAEOA), POLÍTIKA

INAP-DIT selebra akordu fasilita formasaun IT ba funsionáriu RAEOA

INAP-DIT selebra akordu fasilita formasaun IT ba funsionáriu RAEOA

INAP ho DIT selebra akordu fasilita formasaun IT ba funsionáriu 21 iha Oé-Cusse. Imajen mídia ZEESM.

OÉ-CUSSE, 11 agostu 2022 (TATOLI) – Institutu Nasionál ba Administrasaun Públika (INAP) kinta ne’e, selebra akordu ho Dili Institutu Kampus Rejiaun Oé-Cusse (DITKREO), hodi fasilita formasaun kona-bá Informasaun Téknolojia (IT) ba funsionário públiku na’in-21 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA).

Formandu na’in-21 ne’e mai hosi Bombeiru, Diresaun Nasionál Prevensaun Konflitu Komunitária (DNPKK), Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI), Diresaun Rejionál Agrikultura no Ministériu Administrasaun Estatál (MAE).

Diretór Jerál INAP, Agustinho Letêncio de Deus, hatete, asina akordu tékniku, ne’e hetan akompañamentu hosi Komisáriu Komisaun Funsaun Públika (KFP), bazea ba akordu ne’ebé Instituisaun tolu INAP, KFP no Fundu Kapitál Dezenvolvimentu Kapitál Umanu (FCDH, sigla portugés) asina ona iha antes, atu haree liu ba asuntu formasaun ba kapasitasaun rekursu umanu iha administrasaun públika.

“objetivu ohin ne’e atu fornese kapasitasaun iha parte Informasaun Teknolojia (IT), ba funsionáriu 21 inklui feto ida hodi hala’o formasaun durante oras 40, iha kampus DIT Oé-Cusse,” Agustinho Letêncio de Deus iha serimónia asina akordu realiza iha salaun administrasaun Numbei Oé-Cusse.

Nia afirma, kapasitasaun rekursu umanu, sai papél importante iha administrasaun públika, no iha buat rua persiza la’o, karreira no kapasitasaun, kuandu karreira aumenta kapasitasaun mós tenke la’o hamutuk atu responde ba karreira.

“Rekizitu INAP kada formasaun hotu, kompleta sertifkadu oras 40, mínimu liu atendimentu oras 75, menus hosi ne’e sei laiha direitu atu hetan sertifikadu, bainhira hetan ona sertifikadu oras 40 kada tinan ida, bele asegura mós ezame karreira tanba sertifikadu formasaun reprezenta ona valór 10, entaun ezijénsia hosi INAP kada formandu tenke kompleta formasaun” nia fó hanoin.

Komisáriu Komisaun Funsaun Públika, António Freitas, informa, kursu ne’e foku ba deskoñesimentu iha kestaun operasaun komputadór atu ba preprasaun ezame, tanba bazea ba diagnolóstika ne’ebé kada tinan KFP halo ba iha formasaun, ema barak la liu tanba koñesimentu komputadór laiha, tán ne’e mak tinan ne’e ho INAP tenta buka solusaun ba ida-ne’e.

“Ohin 21 de’it, maibé ha’u fiar sei barak liután, ne’ebé seidauk identifikadu, tán ne’e kompeténsia hosi Sekretáriu Administrasaun, atu kontinua identifika pesoál sira-ne’ebé seidauk iha koñesimentu profundamente ba iha área teknolojia, nune’e ita bele kontinua ba formasaun seluk,” nia fó hanoin.

Prezidente Autoridade RAEOA, Arsénio Paixão Bano, orgullu tanba Governu sentrál sempre apoiu RAEOA iha área kapasitasaun.

“Formasaun ne’e importante ba ita-boot sira-nia karreira bainhira atu teste sa’e grau, entaun nível bázika tenke hatene, tanba problema iha Oé-Cusse funsionáriu barak sira-nia nível seidauk sa’e, nível 7 iha na’in rua de’it no nível 6 ho 5 uitoan tebes, tán ne’e bainhira estatutu iha ona susar atu prenxe rekizitu hodi promove ba kargu xefia,” nia katak.

Jornalista : Abílio Elo Nini
Editór : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!