iklan

DEFEZA, HEADLINE

Komandu F-FDTL promove soldadu nain ualu ba primeiru kabu

Komandu F-FDTL promove soldadu nain ualu ba primeiru kabu

Komandu F-FDTL halo promosaun deviza ba membru nain ualu husi postu soldadu ba primeiru kabu, ohin iha kuartel jenerál Fatuhada. Imajen TATOLI/ Natalino Costa.

DILI, 23 setembru 2022 (TATOLI)-Komandu FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), ohin iha kuartel jenerál Fatuhada halo promosaun deviza ba membru nain ualu husi postu soldadu ba primeiru kabu.

Membru sira mak Aleixo Maria da Silva Gusmão, Imaculada de Fatima Belo, José Emilio de Araujo Braga, Mariana Antónia de Jesus, Jorge Soares, Alcina Bui Gama, Paulina Barreto de Sena, no Emilio da Costa Freitas.

Promosaun ne’e bazea ba despasu Xefe Estadu Maiór Jenerál FFDTL, Falur Rate Laek, ho númeiru 019/ CEMFA/2022 tuir dekretu-lei númeiru 33/2020, 2 setembru husi estatutu militár foun. Membru nain ualu ne’e destaka iha Kuartel Jenerál F-FDTL Fatuhada.

Notísia relevante: Komandu F-FDTL halo promosaun deviza ba membru na’in-sia

Reprezentante Xefe Estadu Maiór F-FDTL, Kapitaun Fragata João Silva, kongratula soldadu nain ualu no husu kontinua hatudu disipliña hodi serbisu tuir  regra no orientasaun komandu nian.

“Ha’u husu ba ita bo’ot sira ne’ebé maka ohin hetan promosaun tenke responsabliza ba ita bo’ot sira nian postu ne’ebé maka tula ba ita bo’ot sira nian kabas no hatudu ezemplu ne’ebé maka di’ak ba soldadu sira, hatudu komportamentu ne’ebé di’ak ba soldadu sira, nune’e mos ba institusaun F-FDTL, tanba liuhosi komportamentu ida ne’e ita bele hatudu ita nian profisionálizmu hanesan forsa armada”, Kapitaun Fragata João Silva fó-hanoin.

Jornalista       : Natalino Costa

Editora           : Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!