iklan

EKONOMIA, HEADLINE

MTKI asina kontratu ho empreza lima hodi dezenvolve turizmu komunitáriu

MTKI asina kontratu ho empreza lima hodi dezenvolve turizmu komunitáriu

Vise-Ministra Turizmu Komérsiu no Indústria, Inácia Texeira, akompaña hosi Ministru Turizmu Komérisu no Indústria, José Lucas do Carmo da Silva, asina kontratu ho empreza hodi halo dezenvolve turizmu komunitáriu no sítiu istóriku, iha salaun MTKI, Farol. Imajen/MTKI

DILI, 30 setembru 2022 (TATOLI)—Governu liuhosi Ministériu Turizmu Komérsiu Industria (MTKI), kinta ne’e, asina kontratu ho empreza lima hodi halo dezenvolve turizmu komunitáriu no sítiu istóriku sira ne’ebé selesionadu hosi Diresaun Nasionál Turizmu Komunitáriu Kulturál (DNTKK).

Vise-Ministra Turizmu Komérsiu no Indústria, Inácia Texeira, hateten, objetivu asina kontratu ne’e ho kondisaun ida atu serbisu hamutuk dezenvolve turizmu komunitáriu no sítiu istóriku sira.

“Liuhosi asina kontratu, Governu ho jestór sira sei serbisu hamutuk hodi dezenvolve ita-nia turizmu komunitáriu no sítiu istóriku sira hodi fó benefísiu ba komunidade no kontribui reseita ba nasaun, ho orsamentu ne’ebé ita fó apoiu hamutuk $200.000,” Vise-Ministra hateten liuhosi nota ne’ebé Agência Tatoli asesu, sesta ne’e.

Notísia relevante: Governu planeia inaugura projetu turizmu komunitáriu iha suku-lima tinan ne’e

Iha biban hanesan, Ministru Turizmu Komérisu no Indústria, José Lucas do Carmo da Silva, hateten, inisiativa ne’e nu’udar polítika VIII Governu Konstituisionál liuhosi MTKI hodi fó prioridade ba setór turizmu atubele dezenvolve hodi fó kontribuisaun ba reseita.

“Ita hotu hatene setór turizmu liuhosi MTKI hala’o polítika ida hodi diversifikasaun ekonomia, ne’e duni iha turizmu ne’e rasik, ita iha turizmu kultura, natureza, istóriku, relijiozu no turizmu sira seluk,” nia akresenta.

Tanba ne’e, Governante ne’e husu ba jestór sira hodi programa turizmu komunitáriu ne’e bele jere ho di’ak hodi iha sustentabilidade no Governu kontinua fasilita.

Empreza lima ne’ebé asina kontratu ho Governu mak hanesan Adelino Mendonsa ho nia grupu Planu atu dezenvolve turizmu komunitáriu iha lagoa Lauklo foho Rabilau sai hanesan atrasaun turístiku ida iha pilotu suku Maubise, munisípiu Ainaro, Domingos Pereira Nahak ho nia grupu halo planu dezenvolve turizmu komunitáriu iha suku Suai Loro, munisípiu Covalima.

Enkuantu, João Batista Alves, halo planu atu dezenvolve turizmu komunitáriu iha suku Manlala postu administrativu Soibada, munisipiu Manatuto, Paulino de Jesus, planu atu dezenvolve fatin turizmu komunitáriu iha suku Vatuvou Liquisa no Isidoro Viegas Souza, planu atu dezenvolve programa kafé manbae iha suku Fatubesi, munisípiu Ermera.

“Programa turizmu komunitáriu nu’udar programa nasionál ne’ebé mak ita hakarak uza meiu atu lori dezenvolvimentu turizmu tun ba komunidade, hahu iha tinan 2020 ita implementa suku pilotu lima, ne’ebé hosi fatin lima ne’e mak ita hahú hamosu tan sub-programa ida naran jornada rezisténsia iha tinan 2022,” Ministru esplika.

Totál dezenvolvimentu suku estabelesidu liga ba komunidade sai na’in ne’e hamutuk ona 18, hosi tinan ida-ne’e no tinan liuba, maibé kalkula ho projetu sira seluk liga ba kapitál dezenvolvimentu hamutuk 25 ona, ho totál orsamentu ba dezenvolvimentu programa tolu hanesan turizmu komunitáriu, turizmu jornada rezisténsia, turizmu jornada kafé mambae ho totál orsamentu $400.000.

Nune’e mós, Koordenadór Grupu no Jestór ba programa kafé mambae suku Fatubesi, munisípiu Ermera, Isidoro Viegas Souza, hateten, nia parte kontente ho apoiu MTKI no garante sei halo atividade ho di’ak.

“Ba grupu jornada kafé inan fatubesi, sente previléjiu boot ida mai ami, modalidade ne’ebé ami atu halo hodi artrai turista sira mak dahuluk jornada kafé inan fatubesi hanesan rikusoin Timor-Leste, inklui mós rikusoin mundu nian, tanba nia musan fahe ona ba nasaun 53, entaun atividade ne’e mak atu halo konserva filafali kafé inan labele lakon,” nia hateten.

Jornalista   : Arminda Fonseca

Editora        : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!