iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

AMN iha kestaun haat sei hato’o ba PN

AMN iha kestaun haat sei hato’o ba PN

Aliansa Maubere Nasionál halo asaun protestu hasoru desizaun Parlamentu Nasionál atu sosa karreta no laptop foun ba deputadu sira, iha kampus sentrál UNTL oin, segunda (14/11). Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 22 novembru 2022 (TATOLI)–Delegasaun Aliansa Maubere Nasionál (AMN) ne’ebé kompostu hosi estudante no sosiedade sivil, prepara ona atu hasoru Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Aniceto Guterres, atu halo diálogu hodi diskute ezijénsia haat.

“Ezijénsia AMN ne’ebé hato’o ba Parlamentu Nasionál (PN) liuhosi Prezidente Aniceto Guterres ne’e iha buat haat importante hanesan, husu Parlamentu Nasionál atu hapara tradisaun sosa no leilaun karreta luxu, husu atu altera lei pensaun vitalisia, altera lei distánsia metru 100 ba manifestante sira no ikus liu maka husu atu Orsamentu Jerál Estadu (OJE) kada tinan tenke aloka ba setór estratéjiku sira hanesan saúde, edukasaun agrikultura no seluk tan,” Portavóz AMN, Miguel Mosi, hateten ba Agência Tatoli, iha kampus sentrál UNTL, tersa ne’e.

Aleinde ne’e, aliansa deside ona halo asaun monok ka la koa’alia liafuan ida ba públiku durante loron-rua, hahú loron 22 to’o 23 novembru atu respeita resposta PPN, ne’ebé disponível ona halo diálogu iha loron kuarta (23/11).

“Durante loron-rua, ohin no aban ami sei nonook hodi hein rezultadu diálogu ne’ebé sei akontese aban entre ami-nia delegasaun ho PPN. hosi diálogu ida-ne’e maka ita sei haree ninia rezultadu oinsá,” nia akresenta.

Notísia relevante: PPN deside ona loron halo diálogu ho manifestante AMN

Biban ne’e, Reprezentante aliansa agradese ba PN, liuliu PPN, ne’ebé bele rona ona aspirasaun povu no intende ezijénsia estudante.

“Bainhira ezijénsia haat ne’e mak hetan konkordánsia, ba oin ami sei informa ba masa atu hamutuk hapara ona asaun ne’e, maibé karik la hetan konkordánsia, asaun ne’e sei kontinua tan ba fulan-rua,” nia tenik.

Jornalista   : Tomé Amado

Editora        : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!