iklan

HEADLINE, MUNISÍPIU, OÉ-CUSSE (RAEOA), POLÍTIKA

Veteranu 50 iha RAEOA simu kondekorasaun ho orden Nicolau Lobato

Veteranu 50 iha RAEOA simu kondekorasaun ho orden Nicolau Lobato

Veteranu 50 iha RAEOA simu kondekorasaun orden Nicolau Lobato ho grau II-III. Imajen Tatoli/ Abílio Elo Nini.

OÉ-CUSSE, 28 novembru 2022 (TATOLI) – Prezidente Repúblika, José Manuel Ramos Horta, segunda ne’e kondekora veteranu na’in-50 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse (RAEOA) ho orden hosi komandante ein-xefe Nicolau dos Reis Lobato, nu’udar rekoñesimentu no valorizasaun Estadu ba asaun patriotizmu no sira-nia asaun ba nasaun Timor-Leste nia ukun rasik-an.

Serimónia kondekorasaun ne’e atribui direitamente hosi Primeiru Ministru Taur Mata Ruak, ba veteranu na’in-50, komposta hosi grau II ema na’in-rua hanesan 4 a 7 no grau III ema na’in-49 mai hosi veteranu 8 a 14, ne’ebé simu rekoñesimentu ne’e iha ámbitu komemorasaun loron proklamasaun indepensia Timor-Leste ba dala-47.

Nota imprensa ne’ebé Agência Tatoli asesu katak, kondekorasaun grau kolár orden Timor-Leste ne’e bazea ba dekretu Prezidente Repúblika nú.19/2022.

Nune’e mós iha Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste (K-RDTL) prevista iha ártigu 11, Fó valór ba Rezisténsia, iha alinea primeiru kona-bá Repúblika Demokrátika Timór-Leste rekoñese no fó valór ba povu Maubere nia rezisténsia tinan atus ba atus hasoru dominasaun hosi rai-liur no mós ba sira hotu ne’ebé fó kontribuisaun hodi luta ba independénsia nasionál.

Iha sorin seluk, Lei nú.3/2006, 12 abríl kona-bá estatutu Kombatente Libertasaun Nasionál, altera ho Lei nú.9/2009, 29/2009, no 29 junho no Lei nú.2/2011, 23 marsu, hodi reafirma kompromisu Estadu no sentidu hodi rekoñese no valoriza esforsu manifestasaun ba Kombatente Libertasaun Nasionál no omenajen mártir sira-nia luta ba independénsia nasionál.

“Kondekorasaun ida-ne’e hanesan direitu pertinente ba Kombatente Libertasaun Nasionál, prevista iha Lei ne’ebé mensiona iha leten. Serimónia kondekorasaunn ne’e sei iha kontinuasaun ho fazeadamente, imposibilidade kondekora kombatente sira hotu ho simultaniamente, no obrigatóriu ba determinasaun tuir prosesu kada faze. Kombatente sira hotu iha territóriu nasionál ne’ebé prevista ona tuir Lei, karak sei hetan rekoñesimentu bo valorizasaun hosi Estadu Timor-Leste, tanba kontribui no dedikasaun no kolaborasaun ba aluta Independénsia Timor-Leste,” diskursu Prezidente Repúblika José Ramos Horta, ne’e lé hosi Prezidente Interinu Konsellu Veteranu RAEOA, Vensansio Lafo iha ámbitu komemorasaun loron proklamasaun Independénsia iha Oé-Cusse.

Kondekorasaun ne’e ho baze K-RDTL artigu 58 iha alinea J, konjugadu ho artigu 32 ba estatutu Kombatente Libertasaun Nasionál, ne’ebé aprova hosi Prezidente Repúblika, kona-bá proposta hosi Konsellu Kombatente Libertasaun Nasionál ne’ebé dekreta ona katak;

Primeiru, atribui kondekorasaun orden gerilla ba ema na’in-39, daruak, atribui kondekorasaun orden FALINTIL ema na’in-tolu, datolu, atribui kondekorasaun Orden Nicolau Lobato ema na’in-455.

Entretantu tuir livru 3-C, Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021 RAEOA-ZEESM Timor-Leste, haktuir benefisiáriu ne’ebé hetan apoiu osan Estadu iha RAEOA ba kombatente ou veteranu libertasaun nasionál hamutuk ema na’in-363, no mártir libertasaun nasionál hamutuk ema na’in-223.

Jornalista: Abílio Elo Nini
Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!