iklan

INTERNASIONÁL, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Uma Seguru SSK Atabae lansa ona hodi fasilita kliente VBJ

Uma Seguru SSK Atabae lansa ona hodi fasilita kliente VBJ

Reprezentante UNFPA iha Timor-Leste, Pressia Arifin-Cabo hamutuk Embaixador UE iha Timor-Leste, Marc Fiedrich no Vise Ministru Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis lansa Uma Seguru iha Sentru Saúde Komunitaria (SSK) Atabae, munisipíu Bobonaro, sesta (26/05). Imajen Tatoli/ Jogerjo Guterres

BOBONARO, 26 maiu 2023 (TATOLI)— Uniaun Europeia (UE) hamutuk ho Fundu Nasaun Unida ba Populasaun (UNFPA, sigla inglés) hamutuk ho Ministeriu Saúde (MS) lansa ona Uma Seguru  iha Sentru Saúde Komunitaria (SSK) Atabae, munisipíu Bobonaro hodi fasilitas kliente sira ne’ebé hasoru Violénsia Bazeia ba Jéneru (VBJ).

Reprezentante UNFPA iha Timor-Leste, Pressia Arifin-Cabo agradese, tanba ho lansamentu fatin seguru iha Atabae marka tan momentu importante ida iha esforsu koletivu sira. Símbolu emblemátiku ho determinasaun firmeza husi UNFPA atu hapara VBJ no prátika ladiak sira.

“Ho nune’e, ita hotu halo esforsu hodi to’o ba feto no labarik feto hotu-hotu iha nasaun ida ne’e ho fasilidade saúde ida ne’ebé diak liu atu tulun sira bainhira no iha ne’ebé deit sira presiza hanesan  kria sosiedade ida ne’ebé seguru liu ba ema hotu,” Pressia Arifin-Cabo dehan iha nia diskursu iha SSK Atabae, sesta ne’e.

Nia hateten, VBJ kontinua sai asuntu direitus umanus no saúde publika iha nasaun joven ida ne’e. Estudu Demográfiku Saúde Timor-Leste tinan 2016 hatudu katak um terço (33%) husi feto idade 15-59, iha Timor-Leste hetan/esperiénsia ona violénsia fízika desde sira ho idade 15.

Embaixador UE iha Timor-Leste, Marc Fiedrich afirma fatin seguru ida nee sei sai hanesan fatin protesaun ida, no plataforma ba edukasaun no sensibilizasaun, nomos sentru ida ba kolaborasaun. Fatin ne’e mak fatin ne’ebé sobrevivente sira bele kura no harii fali sira-nia moris, livre husi tesi-lia no estigma.

“Ida-nee sei sai fatin ne’ebé lian neebé luan, iha-neebé feto no mane sira bele envolve iha diskusaun nakloke no onestu kona-ba jéneru, igualdade, no nesesidade atu muda. Iha Timor-Leste, ami komprende katak luta kontra violénsia bazeia ba jeneru laos konseitu abstratu. Violensia afeta komunidade, família, no moris. Ohin loron ita rekoñese realidade ne’ebé maká’as no afirma ita-nia determinasaun atu harii sosiedade ida ne’ebé seguru liu no inkluzivu liu,” Marc Fiedrich deklara.

Inisiativa Spotlight, ne’ebé hetan apoiu husi Uniaun Europeia, signifika kompromisiu atu investe iha futuru Timor-Leste nian. UE nia objetivu mak atu promove igualidade jéneru, prevene violénsia, fó apoiu ba sobrevivente sira, no rezolve kauza husi violénsia bazeia ba jeneru.

Nune’e mos Vise Ministru Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis dehan inagurasaun Fatin Seguru ida ne’e hanesan marka no atinjimentu importante ida husi pasu no esforsu hodi kontinua haforsa kapasidade setor saúde nian hodi responde ba kazu VBJ, liu-liu atu kria espasu ida ne’ebe seguru hodi fornese apoiu liña dahuluk no komponentes importante sira seluk husi pakote servisu esensial saúde atu asegura privasidade no konfidensialidade ba sobrevivente sira.

“Eventu ida ne’e mos hanesan oportunidade diak ida mai ita hotu, liu-liu Ministeriu da Saúde husi nivel nasional to’o munisipiu Bobonaru, Ministerius relevantes sira, organizasoins sosiedade sivil no NGO sira, no agensias parserias no dezenvolvimentu nasoins unidas nian, atu selebra susesu ne’ebe ita hotu atinji ona liu husi ita nia kooperasaun no serbisu maka’as hamutuk,” nia hatutan.

Governante ne’e espera bele hamutuk ho parseiru sira kontinua hamutuk nafatin tuir enkuadramentu ka matadalan global no nasional ne’ebe iha, hodi mellora, reforsa no intensifika liu tan ita nia kooperasaun no sinerjias hodi prevene no responde ba kazu violênsia bazeia ba jêneru iha Timor-Leste. Partikularmente kontinua reforsa kapasidade setor saúde nian atu responde ba kazu violênsia bazeia ba jêneru liu husi rede multisetoral nasional.

Uma Seguru SSK Atabae Munisípiu Bobonaro hahu prosesu kontrusaun iha 1 juinu 2022 no hetan apoiu masimu husi UE -UNFPA ho orsamentu $47,255.72 (Dollar amerika rihun haat nulu resin hitu, atus rua lima nulu resin lima, sentavu hitu nulu resin rua) iha rai ho luan 75m2.

Uma Seguru ne’ebe fo ne’e hodi apoiu servisu saúde ne’ebé diak liu tan. Uma Seguru ne’e mos kompletu ona ho pesoal saude ne’ebé treinadu inklui fasilidade sira hanesan sala ba counselling, kuartu ba kliente hodi toba bainhira presiza, sala ba pesoal saúde inklui haris fatin ne’ebé sensivel ba jeneru no ba ema ho difisiente.

Serimonia lansamentu ne’e hetan partisipasaun mos husi, Autoridade Munisipíu Bobonaro, Servisu Saúde Munisipiu Bobonaro, PNTL, F-FDTL inklui komunidade sira. 

Jornalista : Cidalia Fátima

Editora      : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!