iklan

EKONOMIA, MUNISÍPIU, VIQUEQUE

SEP sei distribui ikan oan ba grupu agrikultór hodi hakiak

SEP sei distribui ikan oan ba grupu agrikultór hodi hakiak

Sekretáriu Estadu Peska, Domingos da Conceição dos Santos. Imajen Tatoli/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 18 novembru 2023 (TATOLI)Sekretaria Estadu Peska (SEP) planeia ona iha tempu badak sei distribui fini ikan oan ba grupu agrikultór sira-ne’ebé hakarak hakiak ikan.

“Ha’u hetan ona despaixu hosi Ministru Marcos da Cruz atubele fó kontribuisaun ba grupu hakiak na’in sira halo kolam no prepara kondisaun, nune’e iha fulan-novembru no dezembru nia laran ami sei distribui fini ikan. Daudaun ne’e grupu hamutuk 23 ho orsamentu ne’ebé prevee $90.000 ba munisípiu sira inklui RAEOA hodi halo preparasaun,” Sekretáriu Estadu Peska, Domingos da Conceição dos Santos, informa hafoin distribui berro ba grupu peskadór sira, iha suku Babulu, sesta (17/11).

Governante ne’e dehan, daudaun ne’e Governu liuhosi SEP distribui ona berro hamutuk 1.300 ba territóriu tomak, tanba ne’e Governu iha hanoin ida atu distribui tan fini ba grupu hakiak na’in  ikan iha rai-maran hodi halo balansu entre serbisu iha tasi no rai maran.

Notísia relevante : Kada tinan, MAP fahe fini ikan besik milliaun rua ba komunidade

Nia enkoraja agrikultór sira iha munisípiu Viqueqeu ne’ebé laiha forsa halo natar karik, pelumenus kehe kolam hodi hakiak ikan tanba Governu prepara viveiru ikan hodi distribui. Daudaun ne’e Governu prepara hela viveiru ikan iha Loihunu Ossu, Lautém, Ermera, Manufahi no Liquiçá.

“Ita-nia viveiru ikan oan daudaun ne’e sufisiente hodi oferese ba hakiak na’in sira. Maibé filafali ba ita-nia vontade ne’ebé ami observa menus hela. Governu ho ninia polítika atu motiva agrikultór sira,” nia tenik.

Aleinde ne’e, Governu prepara ona mákina prodús hahán ba ikan nune’e daudaun ne’e ekipa sei halo peskiza ba ai-han nutritivu sira hodi fó han ba ikan hodi bele boot lalais.

Jornalista     : Vitorino Lopes da Costa

Editora           : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!