iklan

DESPORTU, HEADLINE, MUNISÍPIU, OÉ-CUSSE (RAEOA)

Kuda 39 iha Oé-Cusse kompete iha Corrida Cavalo hodi komemora loron Restaurasaun Independénsia

Kuda 39 iha Oé-Cusse kompete iha Corrida Cavalo hodi komemora loron Restaurasaun Independénsia

Kompetisaun “Corrida cavalo” iha iha Oé-Cusse iha ámbitu hodi komemora loron restaurasaun independénsia 20 maiu 2024. Imajen Tatoli/ Abílio Elo Nini

OÉ-CUSSE, 16 maiu 2024 (TATOLI) – Kuda hamutuk 39 komposta husi kuda aman 36 no kuda inan tolu, iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), kuarta ne’e, entegra iha desportu tradisionál (kuda halai taru) atu kompete hodi harame komemorasaun loron restaurasaun 20 maiu ba dala-22, ne’ebé hala’o iha suku Lifau, sub-rejiaun Pante Makasar.

Desportu tradisionál ne’e, abertura husi Prezidente Autoridade RAEOA, Rogério Tiago Lobato, konsidera kompetisaun kuda halai taru, nu’udar desportu tradsionál desde bei-ala sira husik hela husi jerasaun ba jerasaun.

Maibé daudaun ne’e kuaze atu lakon ona, nune’e presiza tau priodade hodi promove ba jerasaun foun sira iha ámbitu komemorasaun loron istóriku sira.

“Programa ne’e di’ak tanba halo ema hotu kontente atu selebra ita-nia loron restaurasaun independénsia, povu Oé-Cusse presiza atividade sira hanesan ne’e atubele halo ema hotu hamutuk, nune’e bele hasai Oé-Cusse husi izolamentu,” dehan Rogério Tiago Lobato, iha suku Lifau.

Notísia relevante: Kuda hitu hosi Oé-Cusse sei kompete iha eventu piala Bupati TTU dala-19

Tuir nia, desportu kurrida iha Oé-Cusse foin mak ativa fali, hafoin paradu kuaze tinan 10 ona,  tan ne’e ohin foin inisia, hanesan pasu ida komesa hakat ba oin.

“Ha’u sente katak ne’e di’ak tebes, tanba kuda halai ne’e halo ema barak entusiazmu, halo ema barak partisipa, ba oin ita sei buka fatin ida halo konstrusaun ida permanente, atu- labele halai kuda ne’e iha tinan ida dala ida, maibé ita tenke halo kuda ne’e sai atividade negósiu, halo ema bele taru, no ema husi rai viziñu bele tama mai,” nia promete.

Prezidente Asosiasaun Kuda Oé-Cusse Ambeno (AKKOA), Mário Muni Salu, fó sai programa ne’e, realiza durante semana ida, hahú iha loron 15 sei remata iha loron 19 maiu, ho totál kuda 39 komposta husi kuda aman 36 no kuda inan tolu.

Husi kuda 39 ne’e, fahe ba klase haat, iha klase A hamutuk kuda  sia (9), klase B kuda 10, klase C kuda neen (6) no klase D mesak kuda ki’ik de’it hamutuk ualu (8).

“Programa ne’e realiza ho objetivu tolu, primeiru atu harame komemorasaun loron restaurasaun independénsia 20 maiu, segundu atu hamoris fila-fali kultura kurrida kuda iha Oé-Cusse, tanba kompetisaun ida-ne’e tinan barak ona la realiza tanba kbi’it no laiha apoia ruma husi parte Governu, atubele anima povu Oé-Cusse, liuliu komunidade sira-ne’ebé hadomi kuda,” Mario Muni katak.

Objetivu terseiru, programa ida-ne’e sai hanesan desportu komunitáriu, oportunidade ba komunidade atu partisipa no ami promove hanesan indústria ida, atu fó anima povu Oé-Cusse liuhusi kompetisaun kurrida atu hadomi ita-nia kuda istimadu.

Notísia relevante: Autoridade RAEOA aloka rihun $37 komemora 20 Maiu ho desportu komunitária

Entretantu, medida ba kampu kurrida ne’e naruk metru 650, ho luan metru 50 no iha kompetisaun kuda halai taru, haleu dalaruma ba faze finalidade, no kuda 39 ne’e mai husi suku 18 no sub-rejiaun haa tiha teritóriu Oé-Cusse.

Jornalista: Abílio Elo Nini

Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!