iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

Profesór 154 iha munisípiu Lautém tama idade reformadu

Profesór 154 iha munisípiu Lautém tama idade reformadu

Ilustrasaun profesór ho idade reforma. Imajen/Espesial

DILI, 13 juñu 2024 (TATOLI)–Diretór Servisu Edukasaun munisípiu Lautém, Anibal Fernandes, informa, profesór ho idade reforma daudaun ne’e iha 154, nune’e husu ba Ministériu Edukasaun (ME) atu tau atensaun ba asuntu ne’e.

“Ita presiza barak tanba ita-nia profesór moras permanente 12-resin, mate 82, no horiseik mós ami hakoi ida tan, enkuantu profesór reforma iha 154. Ita foin lalais ne’e simu profesór na’in-25, na’in-rua mak rejigna-an, eskola ensinu báziku sentrál (EBC, sigla portugés) Luilira rua, EBC Luro hitu, EBC Cacabei na’in-sia, Hurleiu ida, EBC Narunpenio ida, no ba pre-eskolár iha tolu mak pre-eskolár Mainan Dua ida no Mehara ida, Sarlau ida,” Diretór hateten ba Agência Tatoli, via telefónika, kinta ne’e.

Edukasaun Lautém la hatene razaun profesór na’in-rua ne’ebé rejigna-an tanba husi kedas nasionál mak mai.

“Ita hein fali rekrutamentu faze daruak, maibé ita Edukasaun Lautém ne’e presiza tan profesór 262, ne’e ba nível eskolaridade, ba totál eskola iha Lautém iha 130, pre-eskolár 53, ensinu báziku 77, ensinu sekundáriu ita iha sia,” nia akresenta.

Notísia relevante : Servisu Edukasaun Manatuto rejista profesór idade reformadu na’in-95

Prezidente Komisaun Funsaun Públiku (KFP), Agostinho Letêncio, informa, parte KFP sei prepara aprezenta alternativu balun ba tinan reforma.

“Ita seidauk iha desizaun ba reforma ne’e husi tinan saida, konserteza husi ita-boot sira akompaña iha Konselu Ministru semana kotuk ne’ebé define tinan reforma hahú hosi tinan-60. Maibé ami mós sei aprezenta alternativa balun mak hanesan tinan-60 ka 65 ka 68 no seluk tan. Ami sei aprezenta razaun desizaun sira kona-ba tinan reforma,” Agostinho Letêncio  tenik.

Karik baze ba tinan-60, siginifika iha ona ema 4.000-resein, ne’ebé entre 4.000-resin ne’e profesór kuaze 2.000, bainhira konta husi tinan-65 mak ema menus hosi 4.000-resin.

Iha semana rua kotuk liubá KFP aprezenta iha Konsellu Ministru atu husu autorizasaun ba Parlamentu Nasionál, nune’e Governu bele diskute ona prosesu reforma.

“Bainhira fó ona autorizasaun mak natureza ne’e hahú autoriza ne’e ita sei iha loron-180 ba Governu mak Komisaun Funsaun Públika aprezenta dekretu-lei ka regulamentu ne’ebé nesesita ba asuntu ne’e. Presesu ne’e iha hela Konsellu Ministru ho Parlamentu Nasionál no hein bainhira finaliza, ami preparadu,” nia dehan.

Jornalista     : Osória Marques

Editora          : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!