iklan

EKONOMIA, HEADLINE

Diresaun Pekuária falta transporte atu apoia serbisu iha terrenu

Diresaun Pekuária falta transporte atu apoia serbisu iha terrenu

Karreta Estadu ne’ebé tama ona ba patrimóniu Estadu hodi hein prosesu leilaun, kuarta (20/03/2024). Imajen Tatoli/António Daciparu

DILI, 20 Juñu 2024 (TATOLI) – Diresaun Nasionál Pekuária enfrenta difikuldade atu hala’o serbisu iha baze, tanba falta transporte atu apoia serbisu, nune’e  liuhusi planu asaun anuál 2025 nia propoin ona orsamentu rihun $90 atu sosa karreta rua.

Diretór Nasionál Pekuária, Ministériu Agrikultura, Pekuária Peska no Floresta (MAPPF), Augusto Barros, dehan diresaun iha de’it karreta rua ne’ebé sempre apoia serbisu operasionál, maibé ho limitasaun transporte ne’ebé iha, dala barak implika ba serbisu tékniku sira-nian atu halo kontrolu ba fini animál sira ne’ebé haki’ak iha sentru sira.

Diretór Nasionál Pekuária, Augusto Barros.

“Durante ne’e iha de’it karreta rua, maibé kondisaun karreta sira ne’e la garante ona atu apoia serbisu barak liu, tanba karreta sira ne’e kuaze tinan 10 ona. Depois, kustu ba manutensaun mós maka’as liu. Agora, iha tinan ida ne’e, kuaze fulan neen ona, karreta rua ne’e seidauk hetan manutensaun”, dirijente ne’e dehan iha Comoro, ohin.

Proposta atu sosa veíkulu rua ne’ebé kada ho presu rihun $45 ne’e depende ba desizaun superiór sira-nian. “Kuandu konsidera diresaun pekuária ne’e mós importante duni, ha’u hanoin ita-nia proposta sosa karreta rua ne’e sei hetan fatin”, nia espera.

Planu sosa karreta rua ne’e atu koloka ida iha parte administrasaun nasionál no seluk ba sentru haki’ak animál, tanba sentru sira durante ne’e laiha transporte. Sentru ne’ebé instala ona mak iha Ratahu-Viqueque, Dotik-Manufahi, no Pato-Lautém.

Xefe Sentru Dezenvolvimentu Demonstrasaun no Treinamentu Pekuária Dotik, Almério Marques, reforsa katak sira laiha transporte atu apoia serbisu sentru nian, maibé Diresaun Nasionál Pekuária propoin ona atu sosa karreta rua, maka ida sei apoia mai serbisu operasionál iha sentru sira.

“Ita bele konsidera katak kuandu planu sosa karreta ne’e maka hetan konsiderasaun duni, ha’u hanoin bele fasilita mós serbisu iha sentru mezmu karreta ida de’it hodi halo serbisu operasionál, maibé sentru sira bele jere hodi hetan hotu oportunidade”, dehan.

Notísia relevante: Servisu guarda florestál falta transporte atu halo patrullamentu

Jornalista: Tomé Amado

Editora: Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!