iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, DILI, MUNISÍPIU

AIFAESA Apreende Serveza Husi Empreza Xina

AIFAESA Apreende Serveza Husi Empreza Xina

Serveja ho marka bintang ne'ebé AIFAESA apreende. Foto/Google.

DILI, (TATOLI) – Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun ba Atividade Ekonómika no Sanitária (AIFAESA), halo ona apreensaun (foti) ba serveja ho alkol porsentu 16, marka estrela (bintang) hosi empreza Xina, tanba utiliza marka kompañia seluk nian.

Diretór Operasaun AIFAESA, Gabriel da Costa, hatete apreensaun ba bebida ne’e bainhira hetan keixa husi kompañia Heineken iha Timor-Leste tanba sira-nia ajente (agen) boot iha Ázia Pasífika ne’ebé durante ne’e fó lisensa ba sira atu prodús bebida ne’e iha mundu tomak lafó lisensa ba empreza husi Xina atu prodús serveja ho marka bintang maibé kompañia balun iha Shanghai ne’ebé halo fali produsaun ba bebida ne’e no importa mai Timor-Leste.

“Ami apreende tanba husi parte Heineken hatete kompañia Quilina (Xina) ne’e importa produtu ne’e uza fali sira-nia brand ka marka bintang hodi prodús serveja bintang ne’e. Husi ne’e AIFAESA tuir dekretu lei 23/2009, 5 agostu, artigu 21 katak ne’e halo falsifikasaun, ne’e dehan kontra frasaun no sei hetan multa ki’ik liu mil 3000 no boot mak mil 20.000”, dehan Gabriel via telemovel, ohin.

Nia relata serveza ho marka bintang ne’ebé mai fa’an iha Timor-Leste tanba servisu hamutuk entre empreza Lucky Star iha Dili no husi Xina ne’e, la’ós husi produsaun Heineken nian, tanba parte Heineken iha Timor-Leste deklara sira laprodús produtu serveza hanesan ne’e, maibé kompañia husi Shanghai ne’ebé prodús ne’e ilegalmente ho uza marka bintang.

“Haree ba kualidade bintang, produsaun husi Xina ne’e nia alkol porsentu 16. Ida ne’e ita sente hanesan hemu tua sabu, baibain bintang ne’e nia alkol posentu haat ba leten de’it. Agora ida ne’e perigu ba ita-nia saúde, nune’e AIFAESA foti amostra hodi halo teste iha laboratóriu”.

Aleinde ne’e serveza labele fa’an tan iha Timor-Leste tanba AIFAESA hahú horisehik no ohin liuhusi inspetór sira tun bá supermerkadu sira ne’ebé fa’an serveja ne’e tanba kompañia Lucky Market distribui produtu sira ne’e ba no sei foti sai serveja ne’e husi merkadu no prosesa tuir lei.

Hatán sobre oinsá serveja ne’e bele tama mai Timor-Leste, Gabriel hatete tuir AIFAESA nia haree, kompañia ne’ebé importa mai ne’e, nia iha lisensa atu halo importasaun atu hatama serveja, maibé iha informasaun katak produtu ida ne’e tuir loloos atu lori bebida sunkist, maibé iha laran serveja fali.

“Nune’e ami haree nia baze legál katak nia importa mai buat hotu la’o loos hela, maibé marka ne’ebé nia utiliza atu fa’an ne’e AIFAESA la tolera tanba Heineken halo keixa katak kompañia ne’e uza sira-nia marka maka AIFAESA halo asaun tuir lei hatete”.

AIFAESA foti ona amostra serveja ne’e no sei halo koordenasaun ho Ministériu Saúde, enkuantu ekipamentu atu halo teste mak lasufisiente mak sei koordena mós ho Ministériu Agrikultura hodi bele haruka bá rai-liur atu halo teste ba ida ne’e.

Husi Inspesaun ne’ebé halo maka hetan produtu serveja nebe’e rai hela Iha kontentór ida no totál serveja ne’ebé empreza ne’e importa hamutuk 1.573 kaixa no fa’an sai hamutuk 742 kaixa ba empreza 9 no restu ne’ebé sei Iha kontentor laran hamutuk 831 kaixa. Liu husi kooperasaun ne’ebé iha AIFAESA apreende no bandu atu labele fan sai serveja nebe’e sei rai iha kontentor laran.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!