iklan

DILI, MUNISÍPIU

Sentru Formasaun Don Bosco Kontinua Kapasita Joven Sira

Sentru Formasaun Don Bosco Kontinua Kapasita Joven Sira

Formandu sira hosi Sentru Formasaun Don Bosco Balide. Imajen Agapito dos Santos

DILI, (TATOLI) – Sentru Formasaun Don Bosco Balide kontinua fornese formasaun ba joven sira iha área administrasaun hodi apoiu prosesu dezenvolvimentu.

Koordenadora sentru formasaun madre Ines Freitas hato’o asuntu ne’e durante seremonia fahe sertifikadu ba formandu hamutuk 34 ne’ebé finaliza ona formasaun durante tinan ida iha Balide, ohin.

“Atu prepara foin-sa’e sira ne’ebé laiha oportunidade atu eskola, maihosi foho (munisípiu), sentru ida ne’e loke ba feto no mane hodi atinje mehi hodi servisu iha administrasaun públika”, katak koordenadora.

Dirijente ne’e realsa sei prepara kondisaun no formadór kualifikadu hodi fornese formasaun ba joven sira ho kualidade.

Formasaun ne’e la’o durante tinan ida, fulan 10 ho teoria no fulan rua estájiu iha administrasaun públika iha nivel nasionál no munisípiu. Formando sira maihosi munisipíu Lautein, Dili, Kovalima, Maliana no seluk tan.

Sekrétariu Estadu Formasaun Profesionál no Empregu, Julião da Silva, hateten ho apoiu sentru formasaun sira, sei tulun governu hodi kapasita rekursu umanu ho kualifikadu.

“Oitavu Governu liuhosi SEFOPE sei investe barak liután iha sentru formasaun sira ne’ebé akredittadu hosi INDIMO SEFOPE hodi prepara di’ak liután rekursu umanu tuir nesesidade kampu servisu”, hateten Governante.

Governante ne’e husu formandu sira atu kontinua aprende hodi introdús matenek ne’ebé iha hodi apoiu dezenvolve nasaun.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!