EKONOMIA, HEADLINE

SEKoop prepara joven 199 mobiliza populasaun partisipa iha kooperativa

SEKoop prepara joven 199 mobiliza populasaun partisipa iha kooperativa

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira,  fó pose ba joven kooperativa sira no enserra formasaun, iha salaun Katedral, Villa verde, tersa (15/07). Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 15 jullu 2021 (TATOLI)–Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) Elizário Ferreira, fó pose ba joven kooperativa no enserra formasaun ne’ebé realiza ona durante fulan ida, hodi prepara benefisiáriu ba kampu, nune’e bele dezenvolve kooperativa iha baze.

Joven hirak ne’e mai hosi territóriu tomak, hosi kada postu administrativu reprezenta hosi joven rua.

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira. Imajen TATOLI/Francisco Sony

“Joven hamutuk 199 ohin hahú formasaun, antes ne’e rejistu na’in-200 resin, maibé ikus hela 199 mak  partisipa ativu durante loron-30, ho objetivu atu forma sira sai organizadór, motivadór, no mobilizadór permanente iha nível postu, atu nune’e sira bele organiza populasaun ein jerál atu hola parte iha vida kooperativa,” Sekretáriu Estadu hateten  iha salaun São José Katedral  Vila-verde, kinta ne’e.

Benefisiáriu hirak ne’e sei hela permanentemente iha nível postu atu mobiliza populasaun sira hodi kontribui ba redusaun kiak no kriasaun kampu traballu atubele redús dezempregu iha rai-laran.

Tuir governante ne’e, joven kooperativa hirak ne’e sei estabelese kooperativa ba an rasik atu kria auto-empregu no sei kria kooperativa iha nível postu  hodi asegura partisipasaun sidadaun sira.

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira,  fó pose ba joven kooperativa sira no enserra formasaun, iha salaun Katedral, Villa verde, tersa (15/07). Imajen TATOLI/Francisco Sony

“SEKoop sei hamriik iha sira-nia oin atu dada sira bainhira monu no dudu hosi kotuk bainhira sira la forsa, atu nune’e sira bele hamriik metin  atu ba oin  labele depedente demais ba instituisaun  Estadu,” nia akresenta.

Nia fundamenta, SEKoop iha esperansa, tanba Timor-Leste joven sira iha papél importante atu hadi’a rai-laran, tanba ne’e konsentra forma joven sira hosi postu 65.

“Joven sira  mak tenki hahú no sente katak rai ne’e sira-nia,” Sekretáriu Estadu enkoraja.

Iha fatin hanesan, Prezidente joven kooperativa, Gonzalo da Costa Goncalves, haktuir  formasaun  durante fulan ida  ne’e simu matéria lubuk ida hosi formadór sira  hodi prepara sai formadór, mobilizadór no organizadór iha baze.

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira,  fó pose ba joven kooperativa sira no enserra formasaun, iha salaun Katedral, Villa verde, tersa (15/07). Imajen TATOLI/Francisco Sony

“Ami tuir formasaun, hili estrutura liuhosi prosesu asembleia jerál mai to’o votasaun  no eleitu nu’udar prezidente kooperativa  ba mandatu tinan tolu,” nia dehan.

Matéria ne’ebé simu hanesan prosesu harii kooperativa, halo estatutu, esperiénsia lidera  organizasaun kooperativa, kontabilidade inklui prosesu sai dirijente kooperativa no prosesu  hanesan fiskalizadór ba kooperativa.

 Jornalista : Natalino Costa

Editora       : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!