iklan

HEADLINE, SAÚDE

COVID-19: pozitivu 51, rekoperadu 52 no ativu 809

COVID-19:  pozitivu 51, rekoperadu 52 no ativu 809

Membru F-FDTL Komponente Terrestre simu vasina AstraZeneca doze daruak, iha Lanud Baucau, segunda (21/06). Imajen TATOLI/Natalino Belo

DILI, 17 jullu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu pozitivu COVID-19 hamutuk 51, rekoperadu 52 no kazu ativu 809.

Notísia Relevante: COVID-19: óbitu ida, pozitivu 52 no ativu 810

“Kazu foun ohin 51 hosi Dili 37 no munisípiu-sira seluk 14, ne’ebé kompostu hosi mane 26 feto 25,’’ Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo hateten liu hosi komunikadu imprensa ne’ebé Agência Tatoli asesu, sesta ne’e.

Hosi totál kazu detetadu foun oiha sábadu ne’e ho idade 12 mai karaik na’in-ida, idade entre tinan 12-59 na’in-50 (98,0%), idade 60 mai kraik laiha, no hosi kazu detetadu foun ohin  1,9% sintomatiku (hatudu sintomas).

Kumulativu kazu konfirmadu sura hosi 21 marsu 2020 to’o 17 jullu 2021 hamutuk 10.100. Hosi horisehik mai ohin, teste ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo hamutuk 810 PCR, ho detallu Vijilánsia sentinela 71, rastreiu ba kontaktu (Contact tracing) 33, Rastreiu Aleatóriu (Random Screening) 140, Viájen sai-hosi serka sanitária hosi Dili 445, Viájen internasionál 41, Follow up iha kuarentena na’n-80.

Totál teste PCR ne’ebé halo horisehik (sesta, 16 jullu) iha Munisípiu-sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 317 ho detalla Maubisse 44, Maliana 35, Viqueque 26, Suai 28,  Baucau 74, Ermera 74 , RAEOA hitu (7) no HNGV 29.

Totál doze vasina ne’ebé fó ona ba populasaun elijível tinan 18 ba leten, to’o ohin dadeer 10h00,  loron 17  Jullu tuir sistema informasaun Sáude iha Ministériu Saúde  totál  kumulativu 1ª doze iha Dili 121,269(56,7%) no  totál  kumulativu 2ª doze  iha Dili 41,290 (19,31%) no ema-ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Timor-Leste 249,674(33,1%) no simu ona doze daruak  53,933 (7,14%).

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun nomós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór seluk ne’ebé matenek-na’in epidemiolojia nian uza mak insidénsia.

Konvensionalmente, insidénsia sukat totál kazu foun kada loron pur mil abitante no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et moras ida.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus mak 3,6/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisípiu Díli 8,6/100 mil abitante.

Insidénsia iha leten sei nafatin hatudu katak Munisípiu Dili maka fatin ho risku bo’ot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutan virus SARS-CoV-2.

Informasaun hosi izolamentu

Iha 17 jullu 2021, izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in-15, iha área obstetrisia na’in-haat (4) no iha medisina interna na’in-ualu (8) iha sirurjia na’in-tolu (3), iha obstetrisia na’in haat (4) kategoria leve (mild) hotu, iha área medisina interna na’in-ualu (8) ne’e rua (2) grave uza ventiladór, na’in-rua (2) moderadu no na’in-haat leve (mild) hotu.

Númeru kazu moderadu no grave ne’ebé baixa iha Vera Cruz hatudu katak bainhira ema barak liu detetadu pozitivu, barak liután mak sei baixa ho kategoria moderadu no grave.

Informa ba jornalista no públiku tomak katak hahú loron 02 juñu 2021, ema-ne’ebé rekoperadu ona hosi moras COVID-19 no liu ona hosi izolamentu terapéutiku domisiliar (iha uma-rasik) ka iha fatin ne’ebé Estadu prepara, bainhira atu dezloka sai hosi/tama ba serka sanitária, la presiza halo teste swab maibé nafatin presiza hetan autorizasaun esepsionál hosi Diretor CIGC.

Atu bele prosesa autorizasaun esepsionál tenke hatudu Sertifikadu Alta hosi Izolamentu, ne’ebé Ministériu Saúde liuhosi ninia Pilar 7 fó ba ema rekoperadu.

Apelu

Apela ba populasaun iha Timor-Leste laran tomak atu tu’ur hakmatek, kumpre ho rigór regra serka sanitária no konfinamentu domisiliáriu ne’ebé Konsellu Ministru deside ona implementa hahú 30 abril no estende tan ona semana rua ba oin.

Husu atu hotu-hotu kolabora ho autoridade saúde hodi bele buka-tuir ema hotu ne’ebé hetan da’et ona virus ne’e, no izola hodi labele hada’et-tutan ba ema ne’ebé seidauk hetan da’et.

Ba populasaun tomak, favór respeita nafatin regra prevensaun no ijiéne individuál ne’ebé Governu hatuur ona atu prevene moras COVID-19 da’et ba mai.

Regra sira ne’e, mak hanesan uza máskara, fase liman bebeik ho sabaun ka uza dezinfetante ruma, evita kose liman ba matan, inus ho ibun, bainhira kumprimenta malu la presiza kaer-liman, bensa-liman, rei-malu ka hakuak-malu, evita halibur-malu barak, hamriik ka tuur dook hosi ema seluk mínimu metru ida ho balun.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Cancio Ximenes

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!