iklan

BOBONARO, EDUKASAUN, MUNISÍPIU

Eskola sei fó sansaun ba estudante fuma sigaru iha sala-de-aula

Eskola sei fó sansaun ba estudante fuma sigaru iha sala-de-aula

Estudante na’in-rua ne’ebé fuma sigaru iha sala-de-aula, no oras-ne’e vídeo virál iha média sosiál. Imajen Facebook.

BOBONARO, 22 jullu 2021 (TATOLI)—Dirijente Eskola Sekundária Jerál (ESJ), Dom Martinho da Costa Lopes, Maliana, sei fó sansaun rigorozu ba estudante na’in-rua ne’ebé fuma sigaru iha sala-de-aula, no oras-ne’e vídeo virál iha média sosiál.

Diretór eskola Juvencio de Jesus, konsidera situasaun ne’e la merese atu akontese, nune’e tenke fó duni sansaun tuir regulamentu interna eskola-nian.

Notísia relevante:Estudante Bobonaro preparadu partisipa ezame nasionál

Parte eskola delega ona ekipa ida atu halo investigasaun, ba estudante na’in rua-ne’e inklui estudante ne’ebé halo gravasaun vídeo.

“Investigasaun la’o hela, agora ita hein rezultadu hosi investigasaun atu bele aplika sansaun. Bainhira detekta katak sira kontra regulamentu ne’ebé todan, posibelmente sansaun mós sei  todan. Bainhira la kontra lei edukasaun nian, sira nafatin iha direitu tomak atu kontinua estudu,” Juvencio de Jesus, hateten ba jornalista-sira iha Maliana, kinta ne’e.

Diretór ne’e esplika, bainhira ekipa konklui ona investigasaun, Konselu diretiva sei bolu konsellu profesór-sira, inklui inan-aman, hamutuk ho superintendente edukasaun munisipál Bobonaro, atu halo enkontru estraordináriu ida, nune’e bele foti desizaun koletiva ba kazu ne’e.

Tuir regulamentu interna eskola, bandu estudante ne’ebé uza farda hodi fuma sigaru iha fatin públiku no arredór eskola, bainhira kontra regra, posivelmente eskola sei aplika sansaun demisaun ho dokumentu no demisaun sem dokumentu.

Vídeo ne’ebé virál iha média sosiál, facebook no WhatsApp iha tersa (20/07), hetan reasaun makás hosi públiku, tanba estudante-sira uza farda no fuma sigaru iha eskola laran.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!