iklan

DILI, HEADLINE, INKLUZAUN SOSIÁL

Presiza dezenvolve edukasaun inkluzivu ba EhD iha Timor-Leste

Presiza dezenvolve edukasaun inkluzivu ba EhD iha Timor-Leste

Diretór Ezekutivu AHDMTL, Gaspar Afonso. Imajen TATOLI/Francisco Sony.

DILI, 27 jullu 2021 (TATOLI)—Diretór Ezekutivu Asosiasaun Halibur Ema ho Defisiénsia Matan (AHDMTL), Gaspar Afonso, hateten presiza dezenvolve edukasaun inkluzivu ba Ema ho Defisiénsia (EhD) sira iha Timor-Leste.

Notísia Relevante: FSS rekomenda UNTL prepara kondisaun ba estudante defisiente

“Ita Presiza dezenvolve área edukasaun maibé edukasun ida-ne’ebé mak inkluzivu liu iha sosiedade no Timor-Leste. Tanba ita bele dehan Ema ho Defisiénsia matan ne’e sensitivu tebes tanba labele asesu ba buat hotu-hotu,” Diretór Ezekutivu AHDMTL hateten ba Agência TATOLI, liuhosi telefónika, tersa ne’e.

Nia informa, estudante Ema ho Defisiénsia matan na’in-ualu (8) ne’ebé iha oportunidade hodi asesu ba Ensinu Superiór, Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) ne’e ninia nesesidade hotu-hotu AHDMTL mak nesesita hanesan inskrisaun, selu semestre, osan transporte inklui han-hemu no nesesidade privada sira.

“Bainhira asesu iha universidade, ha’u iha esperansa boot ba na’in-hitu (7) inklui ha’u atu futuru ami mós hakarak kompete traballu no sai ema ne’ebé kualidade no profisionál, nune’e bele kore-an hosi deskriminasaun oioin. Maske ho kondisaun ne’ebé defisiénsia maibé ami nafatin iha korajén no espíritu atu luta asesu ba edukasaun,” Gaspar hateten.

Maske iha dezafiu maibé nia parte orienta membru AHMDTL sira atu kaer ba lema ‘Maske ema ho defisiénsia matan maibé ami la lakon fuan’, no fó garantia katak ema defisiénsia matan mós bele kompete ho ema ho moris baibain sira iha banku universidade.

“Ha’u dezafia ema ho defisiénsia sira atu taka imi-nia matan no loke imi-nia fuan atu eskola,” nia dehan.

Estudante na’in-ualu (8) ne’e kompostu hosi feto na’in-tolu (3) no mane na’in-lima (5) inklui Diretór Ezekutivu AHDMTL rasik.

Entretantu estudante (defisiénte), Cárceres de Andrade Nunes, hateten presiza dezenvolve edukasaun inkluzivu ba Ema ho Defisiénsia (EhD) sira iha Timor-Leste liu-liu oinsá aprende letra braille.

“Ho razaun ne’e, ha’u deside hili Fakudaldade Edukasaun, Arte no Kultura, Departamentu Língua Portugeza hodi dezenvolve edukasaun inkluzivu ba Ema ho Defisiénsia sira, liu-liu letra brailler iha Timor-Leste,” Cárceres hateten.

Notísia Relevante: AHDMTL fó formasaun Letra Braille ba ema defisiénsia matan

Maibé antes atu tama iha Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL), nia hateten,  promosaun imajen no motivasaun AHDMTL nian mak inspira nia hodi deside hili área edukasaun, nune’e bele dezenvolve di’ak liután edukasaun inkluzivu ne’e.

“Promosaun imajen no motivasaun AHDMTL nian mak inspira tebes ha’u. Ha’u orgullu tanba ha’u bele hetan oportunidade hodi kontinua ha’u-nia estudu iha Universidade. Maibé antes AHDMTL apoiu, ha’u hetan apoiu uluk hosi Organizasaun Fuan Nabilan hodi suporta ba ha’u-nia estudu iha Eskola Sekundáriu balun iha Dili laran to’o ramata,” nia hateten.

Iha universidade, nia hetan dezafiu boot ne’ebé mak durante ne’e nia enfrenta bainhira hala’o estudu iha universidade mak limitasaun ba iha prosesu aprendizajen iha aula laran tanba susar atu kompete ho estudante seluk iha aula laran.

“Dezafiu no difikuldade ida-ne’e mak ha’u enfrenta iha universidade tanba susar duni atu kompete ho kolega sira iha aula. Ezemplu, bainhira dosente husu pergunta ruma no hakerek iha kuadru, ha’u labele resposta lalais tanba matan labele haree moos hosi dook, maske ha’u hatene hela resposta hosi perguntas ne’e. Entaun, defisil tebes atu kompete ho kolega seluk iha aula laran,” nia dehan.

Dezafiu seluk, nia hateten, dosente sira seiduak iha koñesimentu di’ak kona-ba oinsá atu fó asisténsia ba ema ho defisiénsia sira iha eskola no iha sala-de-aula.

Notísia Relevante: 2018-2020 defisiente matan 34 frekuenta estudu iha Ensinu Rekorrente

Jornalista : Osória Marques

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!