iklan

BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

STAE Baucau menus ekipamentu servisu difikulta funsionáriu desloka ba postu

STAE Baucau menus ekipamentu servisu difikulta funsionáriu desloka ba postu

Diretór STAE munisípiu Baucau, Lucio Freitas Salvador. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 28 jullu 2021 (TATOLI)–Diretór Sekretariadu Tékniku Admistrasaun Eleitorál (STAE) munisípiu Baucau, Lúcio Freitas Salvador, hateten, daudaun ne’e menus ekipamentu servisu, tanba ne’e funsionáriu ne’ebé foin rekruta seidauk halo atendimentu iha postu admistrativu neen iha munisípiu Baucau.

“Ita sei sentraliza de’it iha munisípiu tanba seidauk iha ekipamentu ne’ebé adekuadu atu desloka ba postu admistrativu,” Diretór STAE informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, kuarta ne’e.

STAE Baucau antes ne’e rekruta ona funsionáriu na’in-neen, ne’ebé desloka ba postu admistrativu neen, ne’ebé sei halo knaar hanesan resensiamentu eleitorál, halo levantamentu iha terrenu kona-ba sentru votasaun, estasaun votu inklui observa kondisaun sentru no estasaun votu hanesan kondisaun estrada, eletrisidade inklui liña telefone.

“Oras ne’e daudaun, sira iha terrenu halo levantamentu, ne’ebé segunda semana kotuk aprezenta-an ona ba admistradór postu admistrativu sira liuhosi karta koñesimentu STAE ba Prezidente autoridade munisipál,” nia akresenta.

Tuir Diretór ne’e, ekipamentu ne’ebé presiza lori ba postu admistrativu atu halo atendimentu mak hanesan laptop, printer fargo, cleaning kid, blanko, kadernu eleitorál no kadernu atualiza dadus.

Tanba ema ne’ebé sei halo resensiamentu dadus, presiza prenxe kadernu eleitorál no livru atualiza dadus tanba balun naran, tinan, loron moris mak sala, entaun atu hadi’a presiza kadernu eleitorál.

“Ita presiza ekipamentu iha STAE munisípiu tanba ita iha laptop no printer ida, entaun ita seidauk halo deslokasaun ba postu admistrativu,” Lucio hatutan.

Maibe, tanba kondisaun, entaun daudaun ne’e atendimentu resensiamentu kartaun eleitorál sei sentraliza hotu iha munisípiu, nune’e bainhira iha eleitór ne’ebé urjente hosi postu, bele direitamente atendente iha munisípiu.

“Sira ne’ebé atu trata dokumentu tenki halo sakrifísiu mai iha munisípiu atu trata kartaun eleitorál,” nia tenik.

STAE Baucau rasik halo ona esforsu liuhosi planu operasionál ne’ebé hato’o ona ba nasionál atu hatan ba limitasaun ekipamentu servisu no tuir informasaun sei iha faze aprovizionamentu.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!