iklan

EKONOMIA, HEADLINE

SEKoop–Embaixada Cuba asina akordu kooperasaun iha área haat kooperativa

SEKoop–Embaixada Cuba asina akordu kooperasaun iha área haat kooperativa

Diretór Jerál SEKoop, Francisco Xavier, troka nota entendimentu ho Reprezentante Embaixadór Cuba iha Timor-Leste, José Ernesto Dias Pérez, iha salaun SEKoop, Acait, kuarta (04/08). Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 04 agostu 2021 (TATOLI)–Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKoop) no Embaixada Cuba iha Timor-Leste, asina akordu kooperasaun hodi tulun malu iha área haat kooperativa.

Diretór Jerál SEKooP, Francisco Xavier, reprezenta SEKooP asina nota entedimentu kooperasaun ho Repúblika Cuba iha Timor-Leste. Iha salaun SEKooP, kuarta (04/08). Imajen Tatoli/Francisco Sony

“Asinatura ohin entre Diretór Jerál SEKoop, Francisco Xavier no Reprezentante Embaixadór Cuba iha Timor-Leste, José Ernesto Dias Pérez, ne’ebé aprezenta hosi Embaixada, hodi halo kooperasaun haat hanesan agrikultura, peska, agro-pekuáriu no transporte públiku inkliu dezenvolvimentu kooperativa teknolójiku,” Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, hateten, hafoin ramata seremónia asina nota akordu, iha salaun SEKoop, Acait, kuarta ne’e.

Tuir Sekretáriu Estadu, dezenvolvimentu  kooperativa teknolójiku  presiza espesialista hodi halo akompañamentu iha servisu loron-loron.

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira. Imajen TATOLI/Francisco Sony

“Kooperasaun teknolójiku bazeia ba diskusaun, tanba ne’e presiza espesialista hodi apoia ita tuir formasaun inkliu akompaña sira sai organizadór, mobilizadór no motivadór ba kooperativa iha nível postu atubele hala’o serbisu ne’ebé di’ak, eduka dirijente kooperativa iha nível suku no aldeia sira atu halo dezenvolvimientu kooperativa ne’ebé sustentável, atu asegura Estabilidade finanseira iha vida kooperativa,” nia akresenta.

Nune’e mós, iha akordu ne’e, iha kláuzula ida ba estudu komparativu no interkámbiu ba joven kooperativa sira.

“Nune’e parte rua bele aprende ba malu oinsá bele dezenvolve kooperativa iha Timór, atu nune kontribui ba kreximentu nasionál no redusaun ba dezempregu iha rai-laran.

Foto hamutuk ekipa SEKoop no Reprezentante Embaixadór Repúblika Cuba iha Timor-Leste, José Ernesto Dias Pérez, iha salaun SEKoop, Acait, kuarta (04/08). Imajen TATOLI/Francisco Sony

Iha tinan 2020, SEKoop konsege harii kooperativa produsaun hamutuk 62 inklui hamoris kréditu uniaun 22.

Entre postu administrativu 67 iha territóriu, 33 maka seidauk iha kooperativa, enkuantu postu administrativu 34 iha ona.

Daudaun SEKoop hahú atu hadi’a kooperativa ne’ebé eziste no haree fatin seidauk iha sei harii, nune’e postu administrativu ida bele iha kooperativa.

Ba inisiativa ne’e, iha ona ajenda atu halo formasaun iha territóriu laran, liu-liu iha postu administrativu atu estabelese kooperativu hamutuk 31.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!