iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, HEADLINE

EDTL, E.P deside re-anunsia konkursu instala eletrisidade pakote 30

EDTL, E.P deside re-anunsia konkursu instala eletrisidade pakote 30

Prezidente EDTL, E.P, Paulo da Silva. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 03 setembru 2021 (TATOLI)-Eletricidade de Timor-Leste, Empreza Públika (EDTL, E.P) deside kansela no re-anunsia prosesu konkursu eletrifikasaun nasionál hamutuk pakote 30 iha suku 33, hosi totál suku 76 iha territóriu nasionál ne’ebé seidauk asesu.

“Ita kansela hodi re-anunsia konkursu públiku pakote 30 ba programa eletrifikasaun nasionál tanba empreza sira ne’ebé hatama proposta la kualifikadu no la prenxe rekezitu tékniku aprovizionamentu,” Prezidente Konsellu Administrasaun EDTL, E.P, Paulo da Siva, hateten ba Agência TATOLI, via telefónika, sesta ne’e.

Empreza nasionál hamutuk 167 konsege sosa dokumentu konkursu públiku ne’ebé EDTL,E.P lansa iha faze dahuluk projetu ne’e.

“Ita re-anunsia fali konkursu públiku hodi loke ba empreza nasionál sira atu konkorre tuir rekezitu tékniku aprovizionamentu hodi bele halo instalasaun liña eletrisidade foun ho pakote 30 ba suku-sira,” nia akresenta.

Notísia relevante: Empreza 167 iha interese konkorre projetu instala eletrisidade pakote 30

Nune’e, Empreza Estatál ne’e, hahú loron 02 setembru 2021 re-anunsia konkursu públiku ba empreza nasionál sira ne’ebé iha interese bele foti dokumentu (kópia PDF iha CD/USB) iha edifísiu Caicoli, ne’ebé kandidatura interesadu sira sei sosa $100 cash ka depózita iha banku no hato’o aplikasaun ba enderesu.

Ba kompañia sira ne’ebé antes ne’e sosa ona doumentu konkursu pakote 30 sei la selu tan, maibé ba kompañ𝗶a sira ne’ebé atu sosa pakote foun maka sei aplika kustu.

Medida konkursu ne’e sei hala’o tuir prosedimentu envelope rua, katak proposta téknika ho proposta finanseira sei submete iha envelope ketak-ketak, maibé envelope rua ne’e sei tau hamutuk iha envelope ida no taka metin.

“Partisipasaun konkursu ne’e nakloke ba konkorente nasionál hotu atensaun ba konkorrente sira ne’ebé iha interese atu prenxe kritériu kualifikasaun refere ne’ebé anexu iha dokumentu konkursu,” nia hatutan.

Tuir planu, konferénsia prévia sei hala’o iha loron 21 setembru 2021, tuku 10:00 iha salaun reuniaun EDTL,E.P Timor-Leste.

Pakote 30 instalasaun  eletrisidade foun ne’ebé re-anunsia konkursu hanesan iha munisípiu Ermera hanesan suku Laclo bá Ailacu-Atsabe, suku  Obulu to’o Nunumea, suku Parami to’o Aci, EBF Era Ulo to’o sede suku Era-Ulu, Letefoho, suku Humboe to’o aldeia Hatali.

Munisípiu Bobonaro mak hanesan aldeia Haelesu to’o Nunudoi, Atabae no suku Zoiloho to’o Gudo, Lolotoe.

Enkuantu, munisípiu Manufahi hanesan suku Tateker to’o Weberek Alas, aldeia Daor, Dalun no Tutuluro, suku Daisua to’o Gruto, suku Aitemua, Mindelo no Turiscai, suku Bernama to’o suku Liurai. Munisípiu Ainaro hanesan iha suku Raibere to’o Soru-kraik.

Nune’e mós, munisípiu Viqueque mak iha aldeia Samarago to’o suku Waibobo tuan, Suku Lekibuti to’o Nahareca, suku Tagaba, Dasinaha Dalirisi to’o sede suku Uabobo, Suku Abana to’o Watumaluli, suku Lalabu , Builo to’o Abana, Suku Abana to’o suku Lekibuti no suku Waiulaek, Buareca to’o suku Ossoroa.

Aleinde ne’e, iha munisípiu Covalima maki ha suku Fohorem Vila to’o suku Lactos, suku mape, Irsai to’o suku Ucecai.

Munisípiu Manatuto iha suku Tasi fatin to’o suku Fatumakerek-Soibada, munisípiu Liquiçá iha suku Kutulau, suku Baura to’o Buku Mera, Bazartete.

Munisípiu Baucau mak iha suku Loilubo to’o suku Osawala, Vemasse, Suku Maluro to’o suku Darasula, Quelicai, inklui munisípiu Maliana iha suku Memo to’o Saburai.

Orsamentu ba projetu eletrifikasaun iha suku 76 ne’ebé seidauk asesu eletrisidade hamutuk millaun $12, ne’ebé prevee ona iha orsamentu tinan ne’e.

Jornalista : Florêncio Miranda Ximenes

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!