OÉ-CUSSE (RAEOA)

Jullu-agostu, DTT RAEOA kontribui reseita $7,612 ba kofre Estadu

Jullu-agostu, DTT RAEOA kontribui reseita $7,612 ba kofre Estadu

Xefe Departamentu Transporte Terrestre no Komunikasaun RAEOA, Domingos de Almeida. Imajen Tatoli/Abilio Elo Nini

OÉ-CUSSE, 03 setembru 2021 (TATOLI)—Xefe Departamentu Transporte Terrestre no Komunikasaun, Domingos de Almeida, informa durante fulan-jullu no agostu ne’e servisu Dirasaun Transporte Terrestre (DTT) Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) kontribui reseita ba kofre Estadu $7,612.

Notísia Reelevante: Dirasaun Transporte Terrestre RAEOA kontribui reseita $15,339 ba kofre Estadu

“Iha fulan-jullu no agostu ne’e, Dirasaun Transporte Terrestre kontribu reseita ba kofre Estadu $7,612, hosi fonte rejistu dokumentu, inspesaun, no trata karta kondusaun hosi fulan-jullu $4,025 no fulan-agostu $3,586,50,” Domingos de Almeida haktuir ba Agência Tatoli iha Palaban, Oé-Cusse, sesta ne’e

Maske iha situasuan COVID-19 maibé Dirasaun Transporte Terreste RAEOA kontinuua hala’o atendimentu ba komunidade iha rejistu dokumentu, inspesaun karreta no motor, no hirak ne’ebé trata karta kondusaun,

Dirijente ne’e apela nafatin ba motorista sira atu regulariza dokumentu sira, nune’e bele hala’o movimentu ne’e livre no ho responsabilidade.

Nia husu mós ba juventude sira no komunidade enjerál iha Oé-Cusse atu mantein dixiplina bainhira hala’o viajen presiza uza kapasete, monta espellu hodi asegura moris bainhira akontese dezastre ruma.

Notísia Reelevante: DTT RAEOA atende ema trata dokumentu transporte kada loron na’in-10

Jornalista : Abílio Elo Nini

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!