iklan

EDUKASAUN, BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Serka sanitária fó impaktu taxa ezekusaun merenda eskolar iha Baucau

Serka sanitária fó impaktu taxa ezekusaun merenda eskolar iha Baucau

Diretór Servisu Edukasaun munisipál Baucau, Augusto Ornai Ximenes. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 14 setembru 2021 (TATOLI)–Diretór Servisu Edukasaun munisipál Baucau, Augusto Ornai Ximenes, hateten, durante implentasaun serka sanitária iha rejiaun ne’e, fó impktu ba taxa ezekusaun orsamentu merenda eskolar iha munisípiu Baucau.

“Taxa ezekusaun programa labele efetivu tanba munisípiu Baucau iha tinan 2021, kuaze implementa serka sanitária, nune’e ensinu aprendizajen sira suspende hotu,” Diretór Servisu Baucau informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, tersa ne’e.

Totál orsamentu merenda eskolar ne’ebé aloka ba munisípiu Baucau, pur volta $800.000 resin, maibé foin ezekuta de’it $26.000.

“Osan boot tebes ne’ebé ita seidauk ezekuta,” nia akresenta.

Merenda eskolar durante ne’e paradu, hahú kedas hosi marsu to’o jullu, enkuantu iha fulan-agostu, eskola iha Baucau foin mak implementa programa ne’e ba loron-lima de’it, hosi loron 19 to’o 24, hafoin paradu hikas tanba serka sanitária. 

Notísia relevante: Servisu Edukasaun suspende aula prezensiál durante serka sanitária iha Baucau

“Merenda eskolar durante tinan tomak ita foin mak ezekuta loron-lima de’it,” nia hatutan.

Bainhira despaixu ministérial fó sai atu reativa hikas aula prezensiál, parte edukasaun munisipál rasik sei orienta diretiva ensinu eskolar sira atu implementa programa merenda eskolar uniforme hodi la’o hanesan tanba relasiona ho relatóriu.

Tuir matadalan, programa merenda eskolar implementa direta hosi diretiva ne’ebé sei monitoriza hosi parte Inspektór Edukasaun no Servisu Edukasaun Munisipál, ne’ebé hein relatóriu ezekusaun hodi halo relatóriu finál.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!