iklan

NASIONÁL, COVID-19, HEADLINE, SAÚDE

COVID-19:  kazu detetadu foun 11 no ativu 98

COVID-19:  kazu detetadu foun 11 no ativu 98

Pesoál saúde fó vasina ba abitante sira iha postu vasinasaun iha Viqueque, kuarta (13/10). Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

DILI, 18 outubru 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC, sigla Portugés) relata kazu detetadu foun 11, kompostu hosi Dili rua, munisípiu seluk sia, rekuperadu 11 no kazu ativu 98.

Totál kazu detetadu foun 11, kompostu hosi mane hitu no feto na’in-haat, ho idade 20 ba kraik na’in-tolu (27,2%), idade entre tinan 12-59 na’in-neen (54,5%), idade 60  na’in-rua, nune’e kazu detetadu foun hitu 63,6% sintomátiku (hatudu sintoma).

“Totál kazu konfrimadu kumulativu iha Timor-Leste hahú 21 marsu to’o 18 outubru 2021 hamutuk 19.725 no kumulativu óbitu 119,” Koodenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19, hosi CIGC, Rui Maria de Araújo, relara liuhosi nota ne’ebé Agencia TATOLI asesu, segunda ne’e.

Hosi horisehik mai ohin, teste PCR ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo hamutuk 45, kompsotu vijilánsia sentinela laiha, rastreiu ba kontaktu laiha, rastreiu aleatóriu nain-ualu,   viájen internasionál  lima, follow up iha kuarentena na’in-32.

Enkuantu, totál teste PCR ne’ebé halo14 outubru  iha munisípiu-sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 74, hanesan Maubisse  laiha, Maliana 10, Viqueque  laiha, Suai sia, Baucau 10,  Ermera laiha,  RAEOA sia,  HNGV 35, Lautém ida, Vera Cruz laiha.

Totál kumulativu ba populasaun elijível tinan 18 ba leten, ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Dili 81,1% no  doze daruak  Dili 71,2%.

“Ema ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Timor Leste  (67,6%) no  simu ona doze daruak  (43,2%),” Rui Araújo akresenta.

Entretantu, Iha loron  18 outubru   2021, izolamentu Vera Cruz, Lahane, HNGV no fatin seluk iha territóriu laran tomak, halo tratamentu hospitalizadu ba kazu detetadu pozitivu na’in-10.

Notísia relevante: COVID-19: pozitivu foun hitu, rekuperadu neen no ativu 99

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!