iklan

NASIONÁL, COVID-19, DILI, SAÚDE

COVID-19: pozitivu rua no ativu 46

COVID-19: pozitivu rua no ativu 46

Ilustrasaun COVID-19

DILI, 30  outubru 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC, sigla portugés) relata, ohin,  kazu detetadu foun na’in-rua, rekuperadu tolu no kazu ativu 46.

“Kazu detetadu foun na’in-rua, hosi Dili laiha, munisípiu Baucau ida no Bobonaro ida, kompostu hosi  feto rua,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, informa liuhosi nota ne’ebé Agência TATOLI asesu, sábadu ne’e.

Hosi totál kazu detetadu foun ohin, ho idade 20  laiha (0%), idade entre tinan 12 to’o 59 na’in-rua (100%), idade 60 laiha. Hosi kazu detetadu foun rua hatudu sintomátiku (100%).

Nune’e, hahú 21 marsu 2020 to’o 30 outubru 2021 iha kumulativu kazu konfirmadu 19.789 no óbitu 122.

Hosi horisehik mai ohin, Laboratóriu Nasionál Saúde halo teste PCR 35, kompostu vijilánsia sentinela laiha, rastreiu ba kontaktu laiha, rastreiu aleatóriu 67, viájen internasionál na’in-haat, follow up iha kuarentena na’in 44.

Alende ne’e, totál teste PCR ne’ebé halo iha 29 outubru iha munisípiu-sira seluk, Rejiaun Administravu Espesiál Oé-Cusse no Ambeno (RAEOA) no Hospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV) 174, kompostu hosi Baucau 47, Ermera rua, Maubisse tolu, RAEOA haat, HNGV 91, Lautém na’in-haat, Vera Cruz 10.

Populasaun elijível tinan 18 ba leten, ne’ebé simu ona vasina to’o iha loron 29 outubru, tuir sistema informasaun Saúde iha Ministériu Saúde, hanesan kumulativu 1ª doze iha Dili (82,4%) no kumulativu 2ª doze iha Dili (73,6%).

Enkuantu, Sidadaun iha territóriu nasionál ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Timor-Leste 74,0% no simu ona doze daruak 48,2%.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus mak 0,3/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisípiu Dili 0,9/100 mil abitante.

Iha loron 30 outubru 2021, izolamentu Vera Cruz, Lahane, HNGV no fatin seluk iha territóriu laran tomak, halo tratamentu ospitalizadu ba kazu detetadu pozitivu na’in-tolu, moderadu na’in-rua no kmaan na’in-ida.

Jornalista            : Antónia Gusmão

Editór                    : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!