iklan

NASIONÁL, EDUKASAUN, DILI, HEADLINE

PROCULTURA apoia Sentru Quesadhip Ruak rihun $21 ba projetu gastronomia Timor-Leste

PROCULTURA apoia Sentru Quesadhip Ruak rihun $21 ba projetu gastronomia Timor-Leste

Embaxadór Portugal iha Timor Leste, Pedro Machado Vieira, troka nota akordu subvensaun ho Prezidente Interinu Konsellu Adminitrasaun Fundasaun Sentru Quesadhip Ruak, Leonildo Tomas da Costa, iha salaun Sentru Kultura Portugés Embaixada Portugál iha Dili, kuarta (24/11). Imajen Tatoli/Francisco Sony.

DILI, 24 novembru 2021 (TATOLI)—Projetu Uniaun Europeia PROCULTURA PALOP-TL no Sentru Quuesadhip, kuarta ne’e asina kontratu subvensaun $21.800 atu finansia programa “Cultura Vastronómica Ancestral e Agicultura Timorense” nakait ho identidade kultura gastronómia Timor-Leste.

Asinatura kontratu subvensaun ne’e asina hosi Embaixadór Portugál iha Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira, no Prezidene Interinu Konsellu Administrasaun, Leonildo Tomás da Costa, iha Sentru Kulturál Embaixada Portgál, Dili.

Fundadora Sentru Quesadhip Ruak (CQR), Isabel da Costa Ferreira, hateten objetivu hosi serimónia ohin kona-ba asina kontratu ba projetu ne’ebé hetan apoia hosi Uniãun Europeia liuhosi Embaixada Portugál kona-ba formasaun ba formadór iha área agrikultura no kulinária, hodi hala’o programa tein hahan tradisionál no agrikultura.

Fundadora Fundasaun Sentru Quesadhip, Ruak,Isabel da Costa Ferreira. Imajen Tatoli/Francisco Sony.

“Iha projetu ne’e asina kontratu ohin, nune’e sei implementa iha tinan oin, fulan fevereiru ho durasaun fulan 12,” Isabel da Costa Ferreira hateten ba jornalista sira hafoin akompaña asina kontratu subvensaun ne’e.

Tuir nia, projetu ne’e iha vantazen tanba atu halo formasaun ba joven 25 ba área ne’ebé Timor presiza, hanesan área agrikultura no kulinária, hodi promove hahan tradisionál.

“Ida ne’e primeira vez mak fundasaun halo no ami espera katak ho projetu ida-ne’e ita bele hahú buat kiik-oan, maibé ita ambisiozu loos hakarak multiplika,” nia dehan.

Tanba ne’e, uma sidadania sira hosi Fundasaun no Sentru Quesadhip Ruak (CQR) sei iha papél fundamentál iha projetu ne’e, ne’ebé interligaduu ho patrimóniu kulturál gastronomiku, edukasaun alimentár, nutrisionál no agrikultura sustentável iha Timor-Leste.

Embaixadór Portugál iha Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira, hateten projetu ne’e sei kontribui ba objetivu atu haforsa sidadania ativa no identidade ho valór sosiál sira.

“Liuhosi valorizasaun hosi patrimóniu kulturál immateriál gastronómiku no ninia relasaun ho asaun sosiál no edukasaun,” Embaixador Portugal iha Timor-Leste ne’e hateten.

Embaixadór Uniãun Europeia iha Timor-Leste, Andrew Jacobs, hateten Uniãun Europeia fiar katak kultura iha poder atu harii ponte sira entre ema sira, nomeadamente foinsa’e sira, tanba kultura haforsa entendimentu ba malu liu-liu nia serve hanesan motor kresimentu sosiál liuhosi kriasaun kampu traballu ne’ebé adekuadu.

“Ho razaun ida ne’e mak, ami dezenvolve programa balun hodi apoia área kulturál, ne’ebé prokultura sai kontribuisaun konkreta ba realizasaun hosi vizaun ne’e,” nia dehan.

Projetu hosi Uniãun Europeia PROCULTURA PALOP-TL sei finansia projetu “Kultura Gastronómika Ansestral no Agrikultura Timor-oan”, durante tinan 2022 nia laran, ho montante 20.000€ (USD 21.800), ne’ebé relasiona ho identidade kulturál gastronómiku timor-oan ne’ebé inisiativa hosi Quesadhip Ruak.

Iha ámbitu asaun PROCULTURA PALOP-TL nian ida-ne ‘e, hili ona projetu neen iha Timor-Leste, ho montante totál besik 62.000€ (USD 67.580), iha área oioin iha setór kultura nian, hanesan gastronomia Timor-Leste, literatura labarik-foinsa’e nian, artezanatu, multimedia no edukasaun artistika.

Entretantu, asina kontratu ne’e hala’o iha Sentru Kultura Portugés iha Embaixada Portugál iha Dili no partisipa hosi Sekretáriu Estadu Arte no Kultura (SEAK), Teófilo Caldas, Fundadora Sentru Quesadhip Ruak (CQR), Isabel da Costa Ferreira, Embaixadór Portugal iha Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira no Embaixadór Uniãun Europeia iha Timor-Leste, Andrew Jacobs.

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!