iklan

BOBONARO, HEADLINE, IMAJEN, MUNISÍPIU, SAÚDE

MS distribui moskiteiru iha Maliana

MS distribui moskiteiru iha Maliana

Miniatériu Saúde liuhosi Programa Malária, distribui hela moskiteiru ba Komunidade suku hitu iha postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 10 dezembru 2021(TATOLI) – Ministériu Saude (MS) liuhosi programa malaria nian hahú halo distribuisaun moskiteiru ba komunidade suku hitu iha postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro hodi halo prevensaun kontra malária.

Moskiteiru ne’e Ministériu Saúde distribui ba komunidade postu administrativu Maliana Vila, kompostu hosi suku Lahomea, Ritabou, Raifun, Odomau, Holsa, Tapo-Memo no Saburai hamutuk 480 no iha  48,000 net moskiteiru.

Ofisiál Rejionál hosi Ministériu Saúde, Abio da Silva, esplika, atividade ne’e realiza tanba haree ba kazu malária  rejista hamutuk haat  iha área Tunubibi, baliza entre Tapo-Memu no Holsa, ne’ebé fronteira kedas ho Indonézia.

“Maliana hanesan pilár dahuluk hosi programa malária, programa ne’e sai hanesan pilotu ba iha munisípiu Bobonaro tanba liga ho Bobonaro besik kedas fronteira. Ne’e duni ita presiza halo distribuisaun moskiteiru hodi bele prevene komunidade hosi moras ne’e,” nia informa ba Agência Tatoli, iha sede suku Holsa, sesta ne’e.

Pesoál programa malária sira halo distribuisaun moskiteiru ne’e bazea ba dadus populasaun suku nian, enkuantu bainhira atu mai simu komunidade sira presiza lori dukumentu fixa família nian nune’e bele hatene ema na’in hira mak hela iha uma ka’in ida.

“Tuir tarjetu ne’ebé mak ami halo, kuandu komunidade mak iha uma laran ema na’in-ida simu moskiteiru ida, ema na’in-rua simu ida, na’in-tolu to’o na’in-haat simu rua,” nia katak.

Nune’e mós na’in-lima to’o neen simu tolu, na’in hitu to’o ualu simu haat no sia to’o 10 simu moskiteiru lima, haree ba totál xefe-família.

Nia esplika, maneira uza moskiteiru mak bainhira simu tiha, fila ba uma tenke habai iha fatin mahon durante oras haat nia laran, nune’e bele normaliza ai-moruk ne’ebé hamate susuk tanba ai-moruk refere forte liu.

Nune’e mós bainhira uza to’o fulan tolu, tenke fase fali uza sabaun nune’e ai-moruk labele lakon, maibé bee fo’er ne’ebé fazs moskiteiru ne’e labele fakar estraga iha bee-nalihun no mota laran tanba bele fó impaktu no estraga fali animál sira.

“Moskiteiru sira-ne’ebé ami fahe ona, fulan tolu ami sei monitoriza tama sai uma, hodi haree komunidade utiliza ho loloos ka lae. Kuandu ami haree la uza ami rekolla fila-fali, tanba ne’e obrigasaun hosi Ministériu Saúde,” nia akresenta.

Entretantu komindade Holsa, Maliana, Alberto da Cruz, konsidera programa ne’e bele ajuda hodi halo prevensaun kontra moras malária.

“Ita-nia Governu nafatin iha hanoin atu salva nia komunidade hosi moras malária, loos duni iha tempu udan ne’e susuk barak iha fatin-fatin,” nia katak.

Jornalista         : Sérgio da Cruz

Editór               : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!