DILI, POLÍTIKA

Komisaun F finaliza diskusaun projetu-lei protesaun ba labarik iha espesialidade

Komisaun F finaliza diskusaun projetu-lei protesaun ba labarik iha espesialidade

Labarik dada lia halimar bainhira sira faan hela manu tolun daan iha area estrada ibun Dili, 3 setembru 2021.Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, 24 janeiru 2022 (TATOLI)—Komisaun F ne’ebé kaer asuntu Saúde, Seguransa Sosiál no Igualidade Jéneru iha Parlamentu Nasionál finaliza ona diskusaun no votasaun espesialidade ba projetu-lei númeru 29/V (3a) kona-ba lei protesaun ba labarik no foinsa’e iha perigu.

Notísia Relevante: Komisaun F sei halo re-abertura artigu hitu ba projetu-lei protesaun labarik

“Semana kotuk ami halo tiha ona aprovasaun no agora hein de’it atu lori ba Parlamentu Nasionál hodi halo ajendamentu ba aprovasaun iha finál globál,” Prezidente Komisaun F, Noé da Silva Ximenes ‘Buka Tuir’, hateten ba Agéncia Tatoli, iha Parlamentu Nasionál, segunda ne’e.

Tékniku hosi Komisaun F daudaun ne’e hala’o hela elaborasaun relatóriu ikus no iha semana ne’e sei halo aprovasaun nivél komisaun nian hafoin submete ba meza Prezidente Parlamentu Nasionál mak iha kompeténsia hodi deside ajenda kontinuasaun diskusaun ba finál globál iha plenária.

Preámbulu hosi projetu-lei ne’e previstu kona-ba dezenvolvimentu ida ba sistema protesaun integrál ba labarik sira, nune’e impoin esforsu armonizasaun lei hotu-hotu relasaun ho promosaun no protesaun diretu ba labarik no joven iha perigu sira.

Antes ne’e projetu-lei ne’e iha artigu hamutuk 103 no kapítulu hamutuk XI. Kapítulu I ko’alia kona-ba dispozisaun jerál, kapítulu II ko’alia kona-ba intervensaun ba promosaun direitu sira no protesaun labarik no joven iha perigu.

Kapítulu III ko’alia kona-ba medida promosaun direitu no protesaun, kapítulu IV ko’alia kona-ba komunikasaun, kapítulu V ko’alia kona-ba intervensaun Ministériu Públiku, kapítulu VI previstu dispozisaun prosesuál jerál, kapítulu VII sita kona-ba prosedimentu urjénsia, kapítulu VIII ko’alia kona-bá prosesu iha serbisu protesaun labarik no foinsa’e no kapítulu IX ko’alia kona-ba prosesu judisiál promosaun no protesaun.

Deputadu sira-ne’ebé sai proponente ba projetu-lei ne’e mak hanesan Noé da Silva Ximenes “Buka Tuir”, António Verdiál de Sousa, Felix da Costa “Anin Buras”, Cidália Mesquita Ximenes, Maria Gorumali Barreto, Helena Martins Belo, António Nobre Tilman, Lúcia Taeki, Veneranda Lemos Martins no Ernesto Fernandes “Dudu”.

Inisiativa lejizlativa ne’e bazea ba rezolusaun Parlamentu Nasionál númeru 16/2003, 30 jullu, ne’ebé Timor-Leste ratifika Konvensaun kona-ba Direitu Labarik.

Entidade sira-ne’ebé submete paresér ba projetu-lei ne’e mak hanesan ALFeLa, Asosiasaun Defisiente Timor-Leste (ADTL), Child Fund, Komisaun Nasionál Direitu Labarik, FOKUPERS, FONGTIL, JSMP, Ministériu Justisa, Ministériu Saúde, Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun, Ministériu Públiku.

Nune’e mós, paresér balun mai hosi Organizasaun Internasionál ba Traballu (OIT), Parlamentu Foinsa’e, Plan International, PDHJ no UNICEF, maibé Komisaun F finaliza diskusaun ba proposta lei ne’e iha artigu hamutuk 153.

Nune’e, Prezidente Komisaun F ne’e hateten, iha proposta hosi deputadu sira balun presiza halo aditamentu ba artigu hamutuk 48 no kapítulu balun ne’ebé ko’alia kona-ba direitu no dever labarik nian tanba kontráriu iha konstituisaun ko’alia ona direitu no dever sidadaun sira iha entaun presiza haree.

“Tanba iha projeitu lei foun ne’e ko’alia espesífika ba labarik no joven sira-ne’ebé situasaun risku nune’e proposta maluk deputadu balun sei iha diskusaun kle’an iha plenária Parlamentu Nasionál tempu tuir mai,” nia dehan.

Deputadu, Noé da Silva, la esplika detallu kona-ba hosi projeitu-lei ne’ebé antes to’o de’it artigu hamutuk 103 ne’ebé aumenta to’o ba artigu 153, tanba sei iha faze elaborasaun relatóriu.

Notísia Relevante: Plan International rekomenda espesífika kada artigu projetu-lei protesaun labarik ba PN

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór      : Cancio Ximenes 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!