BOBONARO, HEADLINE, IMAJEN, MUNISÍPIU, POLÍTIKA

Balibo sei komemora 20 maiu ho atividade jogu futeból sub-15

Balibo sei komemora 20 maiu ho atividade jogu futeból sub-15

Administradór postu administrativu Balibo, munisípiu Bobonaro, Procopio Caero. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 11 maiu 2022 (TATOLI) – Administrasaun postu administrativu Balibo, munisípiu Bobonaro, sei komemora loron restaurasaun independénsia 20 maiu ba dala-XX ho atividade jogu futeból sub-15 hodi anima komunidade sira-ne’ebé partisipa iha loron importante ne’e.

Administradór postu administrativu Balibo, Procopio Caero, hateten tuir loloos komisaun orgnanizadora planeia realiza mós atvidade sira seluk hanesan dada-tali, sae-bua no seluk tán, maibé tanba alokasaun orsamentu hosi administrasaun munisípiu limitadu nune’e planu sira-ne’e labele realiza hotu.

“Ami sei loke kompetisaun la’ós ba ema boot maibé ho ninia klasifikasaun tinan 15, atu labarik sira bele harame ita-nia komunidade sira, depois ikus ita bele fó prémiu ba manán na’in sira, maske orsamentu kiik maibé atividade tenke la’o,” nia informa ba jornalista Tatoli, iha kna’ar-fatin, tersa ne’e.

Nia akresenta, atividade ne’e sei realiza iha kampu futeból Balibo vila, sei envolve klubu sira-ne’ebé mai hosi suku neen, ne’ebé tuir planu sei remata iha loron 19 fulan-maiu lokraik.

Enkuantu korpu hasa’e bandeira no korru hino nasionál, procopio dehan bazea ba enkontru preparasaun ne’ebé realiza loron 03 fulan-maiu autoridade munisípiu Bobonaro propoin hili estudante sekundáriu mak sei dirije no instrutór ba parada mai hosi Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL).

“Ami hili ona estudante sekundária sira iha Palaka, treinadór mós PNTL sira mak hosi postu Batugade, maibé to’o agora sira seidauk treinu tanba atu halo preparasaun mós presiza osan, ho ida-ne’e mak aban ami enkontru ho xefe suku sira ho komandante Polísia Batugade.

Enkuantu totál orsamentu ne’ebé autoridade munisípiu Bobonaro aloka ba postu administrativu Balibo hodi gasta ba eventu ne’e hamutuk rihun $1 no kada suku sei hetan $75 dolar.

Tuir dadaus Monografia 2021 postu administrativu Balibo iha aldeia 27, suku neen  mak hanesan Sanirin, Cowa, Leo-lima, Leo-hitu, Balibo villa no Batugade ho totál populasaun 19,869 no totál uma-kain 4,708.

Jornalista   : Sérgio da Cruz

Editór         : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Comments are closed.

iklan
error: Content is protected !!