iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

Estudante ESJ 05 maiu na’in-hitu la tuir ezame períodu daruak

Estudante ESJ 05 maiu na’in-hitu la tuir ezame períodu daruak

Ilustrasaun ezame. Imajen/Espesiál

DILI, 09 agostu 2022 (TATOLI)–Estudante na’in-hitu hosi Eskola Ensinu Sekundáriu Jerál (ESJ) 05 maiu, Becora la tuir ezame períodu daruak tanba hetan detensaun hosi Polísia Eskuadra Becora, bainhira tuda malu ho estudante Eskola ESJ 12 novembru Becora.

Diretór Eskola ESJ 05 maiu Becora, Manuel Verdial, hateten, nia parte seidauk hetan konfirmasaun loloos kona-ba estudante hira maka la partisipa iha ezame períodu daruak, maibé iha estudante na’in-hitu maka sei iha hela Polísia hodi submete ba prosesu investigasaun tanba envolve iha kazu tuda malu entre estudante hosi eskola rua iha semana kotuk.

“Ita-nia estudante na’in-hitu daudaun iha ona prosesu justisa nia laran, buat hotu lei maka sei ko’alia, ne’ebé ita nafatin hein sira bainhira livre hosi prosesu hotu maka sira bele mai tuir fali ezame,” Diretor eskola informa, iha ninia knaar fatin, Becora, tersa ne’e.

Notísia relevante: PNTL Dili kontinua detein suspeitu na’in-21 ba kazu konfrontu iha Becora

Tuir nia, problema konfrontasaun ne’ebé akontese, konsidera nu’udar problema joven nian maibé konsekuénsia hosi kazu ne’e maka estudante sira tenke submete ba prosesu investigasaun.

“Estudante sira ne’ebé sei iha hela prosesu justisa nia laran ne’e, kompostu hosi estudante 10o ano no 11o ano, maibé atu halo klasifikasaun, presiza tempu atu haree fali dadus estudante sira, atu hatene estudante sira seluk la tuir ezame tanba moras ka razaun seluk,” nia akresenta.

Jornalista   : Tomé Amado

Editora        : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!