iklan

ATAÚRO, MUNISÍPIU

Komunidade Beloi preokupa produtu Cesta Bázika la to’o $50

Komunidade Beloi preokupa produtu Cesta Bázika la to’o $50

Komunidade suku Beloi, munisípiu Ataúro, Eva Soares,

ATAÚRO, 23 Novembru 2022 (TATOLI)—Komunidade suku Beloi, munisípiu Ataúro, Eva Soares, preokupa ho sasán produtu Cesta Bázika ne’ebé kada uma kain ida simu ne’e ninia folin la to’o $50 no lahanesan ho distribusaun cesta bázika faze dahuluk iha tinan kotuk.

“Cesta Bázika ho tinan ida-ne’e ami sente ladún di’ak lahanesan ho tinan uluk tanba hudi balun aat, naan balun iis, naan-ruin isin laiha, sira ense ne’e foremungu balun iha no balun laiha, foos mós ami tein ba han ladún gostu no balun sasán menus la to’o $50 nian,” Eva Soares hateten ba jornalista sira iha Beloi, kuarta ne’e.

Implementasaun Cesta Bazika tinan ida-ne’e, benefisiáriu barak mak tama ba reklamante inklui nia família rasik tanba karik naraln laiha lista distribuisaun.

Xefe suku Beloi, Adão da Costa Moniz, husu Governu bainhira atu implementa Cesta Bázika ne’e, prepara mós transporte atu bele trabsporta Cezta Bázika ba munisípiu Ataúro, tanba realidade hatudu katak durante distribuisaub ne’e komunidade mak selu rasik transporte.

“MTCI prepara osan transporte atu mobiliza distribuisaun Cesta Bázika maibe realidade distribuisaun komunidade mak selu rasik transporte. Ró mós folin sa’e, mina mós folin sa’e entaun ró-na’in ne’e aumenta to’o kada rma ida seluk $2 to’o $3,” xefe suku ne’e informa.

Nia hatutan, kompañia fornesedór ba distribuisaun Cesta Bázika bas uku Beloi mak empreza Success Unipesoál, Lda, ne’ebé sei distribui produtu Cesta Bázika ba totál benefisiariu hamutuk 839, no hosi dadus ne’e iha ema 39 mak sai reklamante.

Jornalista : Mirandolina Barros Soares

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!