iklan

HEADLINE, SEGURANSA

PNTL identifika ona paradeiru supeitu ba kazu Elemloi

PNTL identifika ona paradeiru supeitu ba kazu Elemloi

Departementu Investigasaun Kriminál (DIK) no Forensik Komandu Jerál PNTL dada police line no halo Hela ezaminasaun ba fatin ne´ebé matabian Isac Sinarai hetan oho hosi em deskonesidu iha area Elemloi Delta.Foto Natalino Costa.

DILI, 09 janeiru 2023 (TATOLI) – Komandante Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Dili, Superintendente Xefe, Natercia Martis, hateten kazu ómesidiu ne’ebé akontese iha área Elemloi, polísia identifika ona nia paradeiru lokalizadu no tempu badak sei arezenta ba públiku.

“Ita hein katak sedu ou tarde ami sei publika ninia rezutadu ba ita bo´ot sira maibé ami seidauk bele fó sai identidade kompletu hosi suspeitu kazu omesídiu ba imi. Maibé daudaun ne’e membru sira halo hela sira nia servisu tuir prosedimentu ne´ebé maka iha”, Natercia Martis ba jornalista sira iha Komandu PNTL,  Munisípiu Dili, Caicoli, segunda ne’e.

Tuir nia equipa servisu informasaun polisiál hala´o hela servisu no kazu ne´e sei iha prosesu laran no kazu ne´e sei iha segredu justisa.

“Ita identifika ona ema balun ne’ebé maka sei responsabliza ba krime maibé ha’u la presiza atu koalia iha ne’e tanba ne’e segredu justisa”, refere.

Responsável adianta maske prosesu identifikasaun iha ona naroman maibé seidauk bele fó sai no tanba sei iha proses laran

“Prosesu ba ida ne’e ha’u bele dehan hetan ona naroman, maibé ha’u labele atu kaolia iha ne’e, ha’u só hateten de’it husu ba parte hotu atu fó apoiu”, akresenta.

Matebian Isac Sinarai da Costa oho hosi ema deskoñesidu iha área Elemloi Delta III, Suku Comoro, Postu Administrativu Dom Aleixo, Munisípiu Dili, iha tuku 02:00 madrugada, sesta (6/1) foin lalais ne’e.

Notísia relevante : Komandu PNTL forma ona ekipa investiga kazu agresaun fízika iha Maliana

Jornalista: Natalino Costa

Editór : Zezito Silva

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!