iklan

EKONOMIA, BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Uma-kain 44 la simu subsídiu $200 iha suku Fatulia

Uma-kain 44 la simu subsídiu $200 iha suku Fatulia

Xefe suku Fatulia, Angelino Moisés Perreira. Imajen Agência TATOLI/Natalino Belo.

BAUCAU, 17 janeiru 2023 (TATOLI) – Uma-kain hamutuk 44 kansela simu subsídiu $200 iha suku Fatulia, postu administrativu Venilale tanba dupla iha suku seluk no saláriu liu $500.

Xefe suku Fatulia, Angelino Moisés Perreira, esplika, razaun uma-kain hirak-ne’e kansela tanba uma-kain hamutuk na’in-40 naran dupla no iha funsionáriu hamutuk na’in-haat no na’in-ida hanesan eis titulár ne’ebé salariu mínima $500 hamutuk na’in-haat.

“Razaun kansela tanba sira-nia naran suku seluk mós iha, naran dupla iha suku no saláriu liu $500,” Xefe suku Fatulia hateten iha Vila Nova, tersa ne’e.

Autoridade suku Fatulia mos submete lista reklamasaun benefisiáriu uma-kain hamutuk na’in-lima kompostu agrikultór no estudante tanba antes ne’e simu subsídiu Covid-19 iha tinan-2020 maibé tinan-ne’e naran la tama nu’udar benefisiáriu.

Reklamente sira hato’o lamemtasaun no parte suku prosesa no rekolla dokumentu hanesan kartaun identidade no viza família hodi submete ba autoridade munisípiu nu’udar lista reklamante hosi suku Fatulia.

“Ami husu atu prosesu lalais atu sira mos simu direitu hanesan sidadaun sira seluk,” Angelino Perreira akresenta.

Autoridade lokál konsidera subsídiu fim do ano ne’e benefísia tebes komunidade iha área rurál tanba ajuda hodi hadi’a ekonomia uma-laran no uza iha selebrasaun natál no tinan foun.

Totál lista hosi suku Fatulia hamutuk uma-kain 701 maibé uma-kain hamutuk 657 mak simu subsídiu $200 iha tinan 2022.

Suku Fatulia hamutuk totál populasaun hamutuk 2.903, uma-kain 701 komposta hosi aldeia haat hanesan Bahadato, Uai-to-bono, Uatulia-ana no Osouaque.

Jornalista : Natalino Belo 

Editór       : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!