iklan

OPINIAUN

Entre “Lato-Lato” no “Polítika Lato-Lato”

Entre “Lato-Lato” no “Polítika Lato-Lato”

Memensio Sequeira Freitas.

(Reflesaun Polítika no Eleitorál)

Hosi: Memensio Sequeira Freitas*)

Lato-lato

Fenómenu lato-lato sai trending iha inísiu tinan ida-ne’e. La’ós de’it labarik ki’ik maibé ema adultu no ferik-katuas sira mós halimar ho haksolok jogu tradisionál ida-ne’e hodi halo refreshing uitoan hosi atividade rutina loro-loron nian. Até, lato-lato lori to’o ona eskola laran (liu-liu iha ensinu báziku sira) no sira bele halimar iha tempu intervallu hafoin ulun manas ho matéria sira iha sala laran. Foi sorte ema boot sira mós la lori tama lato-lato ba sira-nia servisu fatin.

Brinkeiru lato-lato ne’e ema halimar ona hahú hosi tinan 1960 no jogu lato-lato ne’e maihosi Amérika no jogu ne’e hanaran clackers, click-clacks, ka knockers. Iha tinan 1970 hanesan ne’e, ema halo lato-lato ne’e ne’e barak no faan kuaze tokon wa’in iha mundu.

Iha períodu ne’ebá, clackers popular liu entaun to’o jogu ne’e atinje to’o populasaun iha provinsia ki’ik-oan ida iha Itália Norte hanaran Calcinatello. Iha provinsia ne’ebé ho ninia populasaun 12.832 ne’e konsege halao kompetisaun kada tinan ba ema hirak ne’ebé gosta halimar clackers (tanba hamosu lian clack, clak) sira.

Iha tinan 1966, Food and Drug Administration, órgaun ida-ne’ebé regula seguransa birnkeiru iha Amérika mós konsege hasai hasai regulamentu relasiona ho clackers ka lato-lato nia perigu ba ema sira-ne’ebé halimar jogu ne’e. Amérika bandu clackers ka lato-lato tanba konsidera tanba iha contém produtos químicos no radioaktif inklui fasil ahi-han.

Iha Indonézia clackers ka lato-lato viral iha tinan 1990 ho naran “TEK-TEK” no ohin loron (liu-liu iha dezembru 2002) ne’e mosu ho naran “LATO-LATO” no naran lato-lato ne’e maihosi dalen Bugis nian. Lato-Lato ne’e trending iha Timor-Leste hahú hosi tinan 2023 nia hahú, no oras ne’e labarik no ferik-katuas sira mós la oba-mai halimar de’it lato-lato ne’e.

Jogu ka brinkeiru lato-lato ne’e rasik, iha Timor-Leste, halo emprezáriu Xinés sira hetan lukru ekonómika di’ak, tanba embora lato-lato ida bele atinje folin $2.00, labarik sira hola la hanoin, até obriga no tanis ba sira-nia inan-aman atu sosa substánsia modelu kabuar rua ne’ebé sai parseiru ba malu ne’e. Interresante liután, labarik sira uza jogu ida-ne’e atu halo kompetisaun entre sira, sé mak bele halo tarutu lato-lato kle’ur liu. Bele dehan, lato-lato halo labarik sira koko sira-nia konsentrasaun no rezisténsia bainhira kompete lori lato-lato nia musan rua ne’e kona malu no kose-kose ba malu hodi hamosu lian rai-na’in hanesan bolu mate klamar sira hadeer hosi sira-nia toba fatin.

Buat ne’ebé sai pontu pertgunta mak tanbasá mak lato-lato nia musan rua ne’e horik hamutuk iha tali husar ida de’it maibé tenke tuku kona malu beibeik hodi hamosu poluisaun sonoru iha ita leet? Loos duni katak tanba forsa ruma mak dudu sira atu lato-lato musa rua ne’e dere kona malu, maibé tanbasá sira la buka atu kontra forsa ida-ne’e hodi moris hamutuk ho armonia iha tali pedasuk ida-ne’ebé lori kesi sira hamutuk ne’e?

Bele dehan, lat-lato na musan rua ne’e (eh hanesan bakso nia lato-lato musan ne’e) koko forsa ba malu, sé mak dura liu sé, biar faktu hatudu lato-lato musan rua ne’e dura hotu tanba halo hosi substánsia prima ne’ebé hanesan. Kompara ho ita ema karik, lato-lato mai hosi almamater ida de’it. Karik sira-nia superfísie la sente moras, basá lato-lato halo hosi substánsia ríjidu no dura. Biar kona malu no tarutu maka’as, lato-lato kusta atu nakfera, satán destruídu totalmente.

A final das contas, hela hamutuk iha fatin ida de’it no kesi hamutuk go tal;i ida de’it maibé la garante relasaun armonia entre lato-lato nia musan ida ho lato-lato musan ida seluk. Sira buka atu defende ida-idak nia aan. Bainhira situasaun obriga, karik tanba iha ema ida mak kaer tali hodi doko ba-mai, nune’e sira (lato-lato musan rua) tenke tuku kona malu.

Sira haluha tiha katak sira hela hamutuk iha fatin ida de’it no divia sira defende malu atu sees aan hosi forsa ne’ebé dudu sira baku kona malu. Tuir loloos, sira tenke tane malu, proteje malu no kuidadu malu liu-liu bainhira situasaun ruma obriga sira tenke baku malu. Relasaun mutualizmu la konsege horik iha sira rua nia leet, kualker situasaun ida obriga, sira na’in-rua kompete malu beibeik liuhosi baku ka tuku kona malu tuir ritmu hosi situasaun li’ur ne’ebé obriga sira.

Polítika lato-lato 

Timor-Leste ho ninia povu tama daudaun ona ba tinan polítika nian, katak ho Prezidente Repúblika dekreta loron Eleisaun Parlamentár iha 13 fevereiru 2023 hodi deside loron realiza  eleisaun parlamentár iha 21 maiu 2023, polítiku-na’in no partidu sira hahú prepara aan daudaun ona hodi hasoru no konkorre iha festa demokrasia ne’ebé hala’o tinan lima dala ida-ne’e.

Hahú kedas hosi konsolidasaun, lansa propaganda, buka votu iha sosiedade nia leet ho asaun (karidade) oioin to’o tetak malu uut didi’ak iha povu nia leet. Dala barak liu, polítiku sira uza povu nia naran hodi ko’alia ba povu, uza sasán sira-ne’ebé sira halo ho povu nia rekursu hodi gava aan ba malu iha duni povu nia oin. Povu sira mós komu la hatene tenke halo saida, sira obrigadu basa liman ho kontente de’it ona ba lia tetak malu entre polítiku sira.

Fenómenu lato-lato akontese mós iha tinan polítika no vida polítika ita-nian, ne’ebé ha’u hanaran ‘Polítika Lato-Lato’. Polítika lato-lato katak polítika ida gosta sukit maluk, ke’e malu, kakisuk malu to’o baku kona malu verbalmente, direta ka indireta, iha repartisaun sira ka iha atividade sira partidu nian. Razaun ita hanaran ‘Polítika Lato-Lato’, tanba biar serbisu hamutuk hela iha uma fukun Parlamentu Nasionál, polítiku sira gosta reta malu to’o mohu didi’ak, la’ós de’it tanba defende interrese komún maibé liu-liu tanba defende polítika partidu nian. Biar hotu-hotu nu’udar lideransa nasionál, ita nia líder sira gosta kose-kose ka baku kona malu hanesan lato-lato ‘tuku ba malu’ ho liafuan polítika ne’ebé kro’at be kro’at.

Biar hotu-hotu nu’udar titulár Orgaun Estadu nian, ita-nia ukun-na’in sira buka defende ida-idak nia pozisaun ho liafuan sira-ne’ebé tendensiozu ba konflitu institusionál. Biar hotu-hotu nu’udar luta-na’in no moris hamutuk iha ai-laran iha tempu rezisténsia nia laran, ita-nia luta-na’in sira fila hasoru malu iha batalla polítika hodi haluha tiha sira-nia sofrimentu hamutuk no unidade ne’ebé sira kuidadu durante tempu naruk nia laran. Biar hotu-hotu mai hosi frente externa, ita-nia na’i-ulun sira gosta sura ba malu, sé mak halo ida-ne’e no sé mak la halo ida-ne’ebá.

Polítika lato-lato la akontese de’it iha lideransa topu partidu sira (liu-liu partidu sira-ne’ebé ho lideransa tuan sira), maibé mós akontese to’o nível militante no simpatizante sira. Biar ita moris hamutuk nu’udar timoroan iha Timor-Leste nia laran, ita dala barak konfronta malu ho argumentu sira be nakonu ho arogánsia. Biar uluk luta hamutuk iha frente klandistina no nu’udar juventude loriku aaswa’iin, ohin, tanba polítika partidária, ita sura malu la hotu, akuza malu ida ne’e no ida ne’ebá, duun malu ho buat oioin ne’ebé akontese iha pasadu, iha tempu rezisténsia nian.

Iróniku uitoan maibé maibé realidade hatudu katak polítika muda totalmente ita-nia relasaun armonia nu’udar timoroan, nu’udar companheiro da luta, nu’udar maun-alin terus hamutuk, nu’udar kamarada iha tempu uluk no nu’udar belun di’ak iha momentu ruma liu ba. Até, polítika estraga mós relasaun familia iha uma laran (akontese ba família balun) tanba de’it opta partidu keta-ketak. Hanesan loos lato-lato ne’ebé sempre baku-kona malu kuandu forsa hosi li’ur obriga, ita mós sempre haksesuk malu ho lian makaas bainhira defende ida-idak nia polítika.

Loos duni katak iha vida polítika, dezintendimentu no diverjénsia ne’e buat normál ida. Maibé, diverjénsia la podia halo ita (liu-liu polítiku no líder topu sira partidu nian) atu basa hirus matan ba malu. La divia ita sobu malu no akese malu, sura ba malu to’o hatuun malu rabat rai iha povu nia oin. Ita presiza hatene jere ita-nia diverjénsia sira, liu-liu atu la hamosu pániku iha povu nia leet no bele implika ba povu no nasaun nia vida hanesan poluisaun sonoru be hamosu hosi lato-lato nia lian.

Ita lakon ona tempu lubuk ida (tinan 20 resin) hodi moris de’it iha situasaun ida diverjénsia nia laran, lori liafuan baku malu nia laran. Situasaun ida-ne’e la fó mudansa signifikante ba povu no nasaun nia vida. Pelu kontráriu, ema estranjeiru no ema fuik sira mak aproveita ita-nia diverjénsia sira hodi buka lukru iha rai ne’ebé liberta ho kustu liu ema rihun atus rua (200.000) nia vida neé!

Tanbasá ita tenke kontinua beibeik ho situasaun ida-ne’e? Uluk, ita (liu-liu sira-ne’ebé orienta ita iha funu laran) komprometidu atu liberta povu ida-ne’e hosi ki’ak no mukit, atu lori povu ba moris ida di’ak liu ne’ebé livre hosi oprimisaun, ki’ak, beik no mukit. Tanbasá situasaun ida-ne’e seidauk muda biar ita ukun aan tinan 20 resin ona? Hirak ne’e hotu tanba ita gosta baku malu beibeik hanesan lato-lato biar nu’udar parseiru ida be hela hamutuk iha pátria libertada hosi ita-nia raan no kosar rasik tuir saudozu boot Nicolao Lobato hateten.

Até ita ratifika tiha ona dokumentu Fraternidade Umana no iha Prezidénsia Repúblika iha tan tiha ona asesór ida ba Fraternidade Umana ne’e rasik maibé ita la konsege moris hamutuk nu’udar sosiedade ida fraterna, tuir espíritu dokumentu ne’ebé prodús hosi ema importante iha mundu fiar nian iha tempu ruma liu ba. Ita ho orgullu proklama aan nu’udar nasaun dahuluk iha mundu ne’ebé  adota dokumentu importante (fraternidade umana) ida ne’e, maibé prova hatudu oin seluk, polítika halo ita sees dook liu hosi fraternidade umana ne’e rasik.

Fraternidade umana konvida ita atu serbisu hamutuk, atu iha respeitu mútua entre ita no atu ita rai hela ba jerasaun tuir mai legadu di’ak sira respeitu malu nian no atu ita intende ho di’ak kona-ba grasa divina ne’ebé halo ema hotu sai maun alin. Infelizmente, polítika halo ita lakon fali respeitu ba malu, sidadaun baibain sira insulta ninia lideransa nasionál sira balun uut didi’ak liu hosi facebook.

Líder sira nia lia-kro’at ba malu loke tan espasu ba sidadaun baibain sira atu louva ida no riba ida seluk ba rai ho argumentu oioin nakonu ho tendénsia separatista. La hatene kultura respeitu mútua oinsá mak ita atu husik hela ba jerasaun sira tuir mai, se ita la hahú hadi’a ita-nia linguajen no komunikasaun polítika ba malu?

Polítika lato-lato, halo politiku-na’in sira no líder sira hanesan labarik matan tomak sira-ne’ebé foin haree-hetan brinkeiru “lato-lato”, matan naklosu naklosu ba malu hodi halimar polítika hanesan lato-lato musan rua ne’ebé baku kona malu ka tuku kona malu hamosu lian barullu ne’ebé lia ho rítmu keta-ketak (maske kesi hamutuk ho tali ida de’it).

Hein katak, Eleisaun Parlamentár ida-ne’e sei hamosu nuansa foun ida iha vida polítika ita-nian. Rezultadu saida de’it mak mosu iha eleisaun ida-ne’e, nu’udar mensajen povu nian atu ukun-na’in sira para ona ho dezintendimentu polítika hodi puramente luta de’it ba libertasaun populár ida be povu hein durante tinan naruk nia laran ona ho laran taridu!

Partidu sira, líder topu sira partidu nian, ulun boot sira rai ida-ne’e nian, liu-liu lideransa nasionál sira tenke konxiente ona katak Povu nia lian mak Maromak nia lian, hodi hapara ona baku malu (hanesan lato-lato musan) polítikamente tanba de’it interrese partikulár ruma. Se lato-lato gosta baku malu, ne’e tanba sira la iha rasiosinu, sira tuir loos de’it forsa ne’ebé dudu sira hosi li’ur, entaun ita ema labele sai hanesan lato-lato, be gosta sukit malu tanba de’it diferensa ideia be mosu entre ita.

Se benefisiu ba labarik sira halimar lato-lato mak (1) lato-lato bele estimula kapasidade motrik labarik sira-nian no dezenvolve funsaun koordinasaun entre kapasidade kognitif dan motorik; (2) Treinu labarik sira atu foku no iha konsentarasaun makaas; (3) Treinu labarik sira guarda ekilibriu; no (4) Iha potensia hamosu attitude kompetitif ka dudu labarik atu atinje alvu atu luta to’o hetan vitória, mak loloos ne’e diferensa sira-ne’e halo ita forsa liután, atu ita loke dalan luan liután ba liberta ita-nia povu iha rai libertada ida-ne’e nia leten.

Se “Lato-Lato” nia lian mosu tanba atu liberta sira-nia an hosi forsa hosi li’ur, “Polítika Lato-Lato” nia lian la’ós hanesan poluisaun sonoru ne’ebé halo terus povu maibé mai ho poluisaun sonoru ida-ne’ebé la’ós mai atu liberta de’it povu lubuk ida-ne’ebé hamahon-aan iha partidu polítika ida-nia mahon hosi ki’ak, maibé ho poténsia “polítika Lato-Lato” nia lian ne’e lori polítiku-na’in sira luta hamutuk dala ida tan atu bele liberta povu Timor-Leste tomak hosi mukit.

*) Hakerek na’in nu’udar sidadaun baibain ida, hanorin iha Eskola Sekundária Jerál 12 de Novembru no hela iha Manleuana-Dili.

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!