EDUKASAUN, HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: Lansamentu Akreditasaun Institusionál – Programatiku ANAAA 2023

FOTO ATUÁL: Lansamentu Akreditasaun Institusionál – Programatiku ANAAA 2023

Diretór ezekutivu ajénsia nasionál avaliasaun akreditasaun akadémiku (ANAAA), Nilton Diamantino Paiva hamutuk ho Diretora jerál MESSK, Maria Filomena lay Guterres, ANAAA,I.P halo lansamentu ofisiál ba akreditasaun Institusionál &a Programatiku tinan-2023, iha salaun Delta Nova Dili, sesta (17/03/2023). Imajen Tatoli/Egás Cristóvão

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!