iklan

BAUCAU, ELEISAUN, HEADLINE, MUNISÍPIU

Estrada ba sentru votasaun 16 iha Baucau seidauk hadi’a

Estrada ba sentru votasaun 16 iha Baucau seidauk hadi’a

Estrada diresaun suku Laisorulai ba Lelalai hetan estragu, kauza hosi udan ne'ebé akontese iha munisípiu Baucau. Imajen espesiál.

BAUCAU, 10 maiu 2023 (TATOLI) – Estrada asesu ba sentru votasaun hamutuk 16 ho totál kilómetru 39 lokaliza iha suku 13 iha munisípiu Baucau to’o agora seidauk hadi’a.

Diretór Serbisu Munisipál Obra Públiku Baucau, Pedro Alexandre Guterres Perreira, esplika, pedidu atu hadi’a estrada hirak-ne’e submete ba nasionál iha fulan-fevereiru hafoin simu proposta hosi Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) Baucau.

“Ho preokupasaun Institutu Jestaun Ekipamentu (IGE, sigla portugés) to’o ohin loron seidauk iha asaun konkreta ruma hodi responde ita-nia pedidu hirak-ne’e,” Diretór Serbisu Munisipál Obra Públika Baucau informa ba Agência TATOLI iha Vila Nova, kuarta ne’e.

Bainhira hetan autorizasaun hosi Autoridade Admistrasaun Munisipál Baucau parte Obra Públika hato’o kedas proposta refere ba Diresaun Nasionál Estrada Ponte Prevesaun Kontrolu Cheia Ministériu Obras Publiku maibé to’o atuál seidauk iha asaun.

Rezultadu hosi enkontru koordenasaun entre STAE Baucau, Prezidente Autoridade Munisipál inklui seguransa parte Obra Públika Baucau informa kedas ba MOP no fó-sai orientasaun ba IGE,IP atu responsabiliza ba pedidu ne’ebé hato’o.

“Esforsu hotu ita hato’o ona ba sira maibé asaun ne’e mak dehan depois hein to’o agora,” Pedro Guterres akresenta.

Hosi totál estrada ne’ebé estragu, Obra Públika Baucau propoin fatin haat mak presiza atu hadi’a ho urjénsia tanba grave bainhira transporta materiál sensitivu no la’ós-sensitivu ba sentru votasaun.

Fatin haat refere mak hanesan postu Vemasse ba Caiuqua, Gariuai ba sentru votasaun Uatuwa, Baguia ba Haeconi, Afaloicai no Postu Quelicai hosi suku Baguia ba Macalaco.

Nune’e mós presiza fó atensaun mak hanesan postu Baguia iha suku Samalari, Osso-huno, postu Laga iha suku Atelari, Sagadate no Libagua, postu Quelicai iha suku Abo, postu Vemasse iha suku Uaigae, Osso-uala no Uatulari no postu Vemasse iha suku Uatohaco.

Hosi suku 13 ne’e, totál sentru no estasaun votasaun hamutuk 16 ho kondisaun ladi’ak ho totál kilómetru 39.

Jornalista    : Natalino Belo 

Editór           : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!