EDUKASAUN, BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Edukasaun hahú implementa programa merenda eskolár faze daruak iha Baucau

Edukasaun hahú implementa programa merenda eskolár faze daruak iha Baucau

Diretór Servisu Munisipál Edukasaun Baucau, Augosto Ornai Ximenes. Imajen Agência TATOLI/Natalino Belo.

BAUCAU, 11 maiu 2023 (TATOLI) – Serbisu Munisipál Edukasaun Baucau hahú implementa programa merenda eskolár faze daruak iha fulan-maiu ne’e.

Diretór Serbisu Munisipál Edukasaun Baucau, Augusto Ornai Ximenes, esplika, Ekipa Jestaun Programa (EJP) merenda eskolár finaliza ona implementasaun faze dahuluk no submete ona pedidu levantamentu orsamentu hodi kontinua implementasaun faze daruak loron-sesta 12 maiu.

“To’o ohin kompleta ona loron-22 faze dahuluk, aban kontinua ba faze daruak,” Diretór Serbisu Munisipál Edukasaun Baucau informa ba Agência TATOLI iha Vila Nova, kinta ne’e.

EJP-merenda eskolár hato’o ona levantamentu orsamentu iha loron-28 abril no finaliza ohin ho durasaun implementasaun loron-22.

Edukasaun Baucau sei realiza enkontru ho EJP merenda eskolár atu halo avaliasaun ba implementasaun faze dahuluk, liuliu relasiona ho manuál foun ne’ebé estabelese hosi Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD).

“Avaliasaun sei haree hosi parte pozitivu, rekolla difikuldade nune’e sei kontinua hodi aprezenta iha reuniaun nível nasionál,” Augusto Ximenes akresenta.

Objetivu hosi implementasaun programa refere atu hasa’e nutrisaun no motiva vontade estuda ba estudante sira liuhosi tipu ai-haan tolu hanesan ai-haan haforsa, ai-haan haburas no ai-haan protesaun.

Programa Merenda Eskolár iha munisípiu Baucau sei implementa fazeadamente ho razaun totál orsamentu millaun $2.4 ho duransaun loron-140 bainhira laiha impedementu ho totál benefisiáriu hamutuk rihun 32-resin estudante.

Edukasaun Baucau implementa EJP merenda eskolár hamutuk 35 hosi totál dapur hamutuk 181 hosi ensinu pre-eskolar hamutuk 35 no ensinu báziku hamutuk 177.

Jornalista    : Natalino Belo 

Editór           : Evaristo Soares Martins 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!