iklan

INTERNASIONÁL, DILI, HEADLINE

PR Horta preokupa konflitu globál

PR Horta preokupa konflitu globál

DILI, 23 setembru 2023 (TATOLI) – Prezidente Repúblika José Ramos-Horta hato’o Timor-Leste nia preokupasaun ba konflitu globál ne’ebé daudaun ne’e akontese.

Preokupasaun hirak ne’e hato’o bainhira Xefe Estadu reprezenta Timor-Leste iha Asembleia Jerál Organizasaun Nasaun Unidas (ONU) ba dala-78 ne’ebé hala’o iha Nova Iorke Estadus Unidus Amerika (EUA).

“Konsellu Seguransa Nasaun Unidas, Myanmar, Ukrainia no Konflitu sira ne’ebé haluha tia, ita preokupa kona-ba konflitu globál no nesesidade atu reforma Konsellu Seguransa Nasaun Unidas nian”, tenik iha komunikadu ne’ebé Agência TATOLI hosi Media Gabinete Prezidénsia Repúblika (GPR), ohin.

Konflitu boot, daudaun ne’e, iha mundu mak Rusia ho Ukrania no iha Azia mak junta militar iha Myanmar.

Horta kritika resposta internasionál ba krize sira iha Myanmar no kondena invazaun Rusia nian ba Ukrainia tanba fó impaktu negativu ba mundu.

“Konflitu sira ne’ebé la’o hela iha rejiaun oinoin, liuliu kona-ba nesesidade atensaun no rezolusaun internasionál, hatete iha komunikadu ne’e.

Mudansa klimatika

Aleinde ne’e, Prezidente Repúblika relata tan kona-ba implikasaun seguransa hosi mudansa klimátika, hodi propoin inisiativa ida ba tranzisaun enerjia ida-ne’ebé justu iha Estadu frajil sira.

Nia husu atu aumenta kooperasaun internasionál hodi hamenus todan ba tusan no aumenta asisténsia ba dezenvolvimentu.

Jornalista: Hortencio Sanchez

 Editór : Zezito Silva

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!