EDUKASAUN

ME-Adjunta PDAS haforsa edukasaun iha TL

ME-Adjunta PDAS haforsa edukasaun iha TL

Ministra Edukasaun, Dulce de Jesus Soares.Foto/Tatoli

DILI, 24 abríl 2024 (TATOLI)– Adjunta Prinsipál Asistente Sekretária Asuntu Globál (PDAS), Kristin Kane, ho Ministra Edukasaun (ME), Dulce de Jesus, segunda ne’e, kontinua haforsa parseria iha área edukasaun iha Timor-Leste.

“Ohin enkontru ho Ministra Edukasaun hodi ko’alia kona-ba parseria ho nasaun Timor-Leste liliu iha área edukasaun no mós iha programa sira seluk hanesan Corpo da Paz programa diplomasia públika ho profesór, lian inglés hodi bele apoiu esforsu sira ne’ebé governu halo hodi eduka povu Timor-Leste,” Adjunta Prinsipál ba Asistente Sekretária Asuntu Públiku Globál, Kristin Kane hateten hafoin remata enkontru, iha salaun VIP, Vila Verde, Dili.

Ministra Edukasaun, Dulce de Jesus Soares, hateten, ohin hala’o enkontru kortezia ho Adjunta Prinsipál ba Asistente Sekretária Asuntu Públiku Globál, Kristin Kane hodi ko’alia kona-ba haforsa relasaun servisu bilaterál liuhusi programa dezenvolvimentu sira hanesan HATUTAN no Corpo da Paz ne’ebé fó ona nia apoiu barak ba eskola sira.

“Simplemente atu reforsa liután parseria ne’ebe iha ona. Governu Amérika apoiu buat barak mai Ministériu Edukasaun hanesan programa Hatutan ne’ebé halo atividade barak iha eskola sira. Ba futuru sei haree programa Corpo da Paz ne’ebé agora iha Timor-Leste apoiu tinan barak ona. MSS tempu-badak bele realiza nia traballu tanba kuaze preparasaun kleur ona no hein nia prosesu atu realiza,” ministra dehan.

Programa Hahán ne’ebé Atu fó Tulun ho Nutrisaun no Edukasaun, (HATUTAN) nia programa ba edukasaun no nutrisaun. Prioridade ida tanba oportunidade boot-sira atu kria impaktu pozitivu iha ne’e. Programa ne’e sei mellora Timoroan-sira nia moris liuhusi apoia labarik sira-nia saúde no edukasaun. Sei apoia mós agrikultór-sira hodi kuda ai-han nutritivu, sustentável ba sira-nia komunidade.

Programa HATUTAN nia ekipa sei serbisu hodi mellora nutrisaun infantil no asegura jerasaun sira tuirmai iha asesu ba nutrisaun ne’ebé nesesáriu ba aprendijazen, kresimentu, no dezenvolvimentu.

Enkaregadu Negósiu, Embaixada Estadu Unidu Amérika (EUA) iha Timor-Leste, Marc Weinstock, hatete, ohin ne’e foka liu ba programa MCC, oinsá atu treina no lidera di’ak liután.  Depois futuru Estadu Unidu Amérika nafatin iha Timor-Leste hodi apoiu povu Timor-Leste.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!