BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU, SEGURANSA

PNTL Baucau bolu autór ne’ebé suspeita sunu ekipamentu pezadu iha Quelicai

PNTL Baucau bolu autór ne’ebé suspeita sunu ekipamentu pezadu iha Quelicai

Eskavadór ne'ebé hetan sunu husi ema deskoñesidu iha área Arleuisi, suku Lakuliu, postu administrativu Quelicai, munísipiu Baucau. Imajen espesiál.

BAUCAU, 06 juñu 2024 (TATOLI) – Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) munisípiu Baucau bolu ona autór ne’ebé parte polísia suspeita relasiona ho kazu sunu ekipamentu pezadu (eskavadór) iha postu administrativu Quelicai, munisípiu Baucau.

Komandante PNTL Munisípiu Baucau, Superintendente Xefe Antoninho Mauluta, esplika, suspeitu na’in-rua referida presta deklarasaun hafoin Ministériu Públiku (MP) fó-sai notifikasaun hodi delega seguransa bolu suspeitu sira hodi kontinua investiga ligada ho kazu sunu eskavadór.

“Ita halo kompleta investigasaun, bainhira finaliza sei haruka ba Ministériu Públiku hodi hein kontinuasaun ba Tribunál,” Komandante PNTL Munisípiu Baucau hateten iha Vila Nova, kinta ne’e.

Parte PNTL Baucau suspeita ema na’in-rua ho inisiál A no JSG kona-ba kazu sunu eskavadór iha área Arleuisi, suku Lakuliu, postu administrativu Quelicai iha loron 13 fulan-maiu liuba.

Enkuantu suspeitu na’in-rua seluk Komandu PNTL seidauk bolu atu presta deklarasaun, maske koko halo ona kontaktu nune’e liuhusi seksaun Servisu Investigasaun Kriminál (SIC, sigla portugés) kontinua halo monitorizasaun.

“Falta na’in-rua, parte investigasaun koko kontaktu maibé seidauk iha ligasaun,” Superintendente Xefe Antoninho Mauluta akresenta.

PNTL Baucau akuza suspeitu sira ho kazu danu agravadu ne’ebé rezulta ekipamentu pezadu husi kompañia Chongqin International Construction hetan estragus bainhira halo reabilitasaun estrada diresaun Quelicai ba Nahareca, postu Ossu, munisípiu Viqueque.

Notisia relevante: PNTL Baucau suspeita autór na’in-tolu ba kazu sunu ekipamentu pezadu iha Baucau

Jornalista   : Natalino Belo 

Editór         : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!