iklan

NASIONÁL, DILI, POLÍTIKA

Vaga Ba Provedór, PN Loke Ona Ba Públiku Atu Konkorre

Vaga Ba Provedór, PN Loke Ona Ba Públiku Atu Konkorre

Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI (TATOLI) –Parlamentu Nasionál (PN) fó sai ona avizu formal hodi loke ba públiku atu timoroan ne’ebé hakarak kandidata an sai provedór direitus umanus no justisa (PDHJ) bele konkorre, maibé PN presiza ema intelektuál, kapasidade no figura di’ak.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé esplika vaga ba provedór foun nian loke ona ba sidadaun sira ne’ebé prienxe kritériu bele aprezenta nia kandidatura iha prazu loron 15 nia laran, hafoin PN halo apresiasaun, avaliasaun dokumentu, no apresiasaun iha plenária liuhosi votasaun hodi eleje kandidatu ne’ebé atu eleitu hodi sai provedór ba tinan haat mai tan.

“Nesesáriu sira ne’ebé hakarak konkorre tenke hatama mós deklarasaun hosi tribunál nian kona-ba komportamentu di’ak, fizikamente di’ak, tenke iha kapasidade tékniku atu halo relatóriu kona-ba direitu umanu sira nian,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé informa ba jornalista sira foin lais ne’e iha Parlamentu Nasionál (PN).

Aleinde ida ne’e, Arão subliña PN presiza ema intelektuál no figura di’ak hodi sai provedór tuan, basa Timor-Leste agora daudaun ne’e hola parte hanesan nasaun membru CPLP (Komunidade País Lingua Portugés).

Entretantu, aprezentasaun kandidatura sei remata iha dia 2 Outubru, tanba tuir lei, fulan ida antes tenke prosesu ona hafoin mandatu provedór foun termina.

Jornalista : Zezito Silva

Editór : Manuel Pinto

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!