iklan

NASIONÁL, HEADLINE, LEI

MTK hahú elabora ezbosu lei regula rede telekomunikasaun externál

MTK hahú elabora ezbosu lei regula rede telekomunikasaun externál

Ministru Transporte no Komunikasaun, José Agustinho da Silva. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 12 janeiru 2021 (TATOLI)-Governu liuhosi Ministériu Transporte no Komunikasaun (MTK) hahú elabora ezbosu lei regulariza rede telekomunikasaun externál, liuliu fó lisensamentu hafoin bele fornese internet ba ajénsia Governu sira.

Inisiativa ne’e mai ho baze orientasaun hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hafoin Servisu Investigasaun Kriminál (SIC, sigla portugés) ezekuta mandadu buska no detensaun ba kompañia Internet Service Provider (ISP) sira tanba deskonfia envolve iha kazu ligasaun internet ilegál.

“Durante ne’e, ita seidauk iha instrumentu legál ne’ebé mak sai baze atubele regulariza rede externál, ne’ebé VIII Governu Konstitusionál liuhosi MTK aselera prosesu elaborasaun dekretu-lei regula rede telekomuniaksaun externál no tempu badak sei lori ba Konsellu Ministru atu apresia no aprova,” Ministru Transporte no Komunikasaun, José Agostinho da Silva, hateten iha resintu Parlamentu Nasionál (PN), tersa ne’e.

Bainhira lejizlasaun ne’e aprova no publikadu ona iha Jornál Repúblika, maka Governu iha forsa atu regulariza kompañia ISP sira.

Kona-ba kazu internet ilegál, goverante ne’e husu parte hotu atu koopera ho prosesu judisiáriu no hein rezultadu investigasaun ne’ebé Tribunál mak deside.

“Kompañia sira-nia ezistente durante ne’e iha tinan hitu ka ualu liubá kotuk, bainhira VIII Governu Konstitusionál seidauk simu knaar, sira (kompañia) eziste ona no fornese internet ba ajénsia Governu sira,” nia akresenta

Ministru dehan, bainhira kompañia mai investe iha Timor-Leste, dahuluk sira tenke hetan lisensa husi organizasaun Asia-Pacific Network Information Center (APNIC) no hetan lisensa hosi Servisu Rejistu no Verifikasaun Emprezariál (SERVE).

“Liga ba ISP tenke iha lisensiamentu setorál hosi Autoridade Nasionál Komunikasaun (ANC, sigla portugés) mak atribui lisensa ba sira, maibé to’o loron lisensa hosi autoridade ba kompañia fornesedór internet sira seidauk iha,” nia hatutan.

Razaun seidauk fó lisensa, tanba seidauk iha lejizlasaun ida atu regulariza no operasionaliza hafoin autoriza hala’o atividade.

Bainhira kompañia sira selu taxa, presiza armoniza tanba situasaun ne’e akontese iha tinan barak.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!