DILI, EDUKASAUN, HEADLINE

Governu Japaun apoia $89,285 ba Fundasaun Mahon konstrui EBF iha Bobonaro

Governu Japaun apoia $89,285 ba Fundasaun Mahon konstrui EBF iha Bobonaro

Fundadór no Prezidente Fundasaun Mahon, José de Jesus. Imajen Tatoli/Nelia Fernandes.

DILI21 juñu 2021 (TATOLI)—Governu Japaun liuhosi Embaixadór Japaun iha Timor-Leste, Hiroshi Minami, apoia $89,285 ba Fundasaun Mahon hodi halo konstrusaun ba Ensinu Báziku Filiál (RBF) ZOILPO iha munisípiu Bobonaro.

Notísia Relevante: Mahon Training Center sei fó apoiu ba estudante iha “kost”

 “Konstrusaun eskola EBF iha suku Guda, postu Lolotoe, munisípiu Bobonaro ne’e, hahú iha tinan 2018 durante tinan ida tomak. Depois konstrusaun ne’e ramata ona iha 2019 no entrega ona ba iha komunidade sira. Agora ita hatama tan proposta ba faze daruak ba Embaixada Japaun atu halo tan konstrusaun ba eskola maibé ida-ne’e prosesu sei naruk,” Fundadór no Prezidente Fundasaun Mahon, Jose de Jesus, hateten ba Agência Tatoli, iha nia kna’ar fatin, Bairru Pite, Díli, ohin.

Durante ne’e, Fundasaun Mahon halo kooperasaun no parseria ho ajénsia internasional no nasionál sira, hodi bele fó apoiu ba komunidade no juventude sira iha munisípiu.

Iha tinan 2017, Fundasaun Mahon halo parseria ho The Palladium Group ka Sekretáriu Estadu ba Formasaun no Empregu (SEFOPE) hetan apoiu ho totál $10,000.00, kona-ba formasaun ba motorista feto sira-ne’ebé atu ba servisu iha Austrália.

Iha tinan hanesan, Fundasaun Mahon halo parseiru ho USAID kona-ba avansa agrikultura ho montante $16,300.00, kona-ba projetu kuda ai-oan no treinamentu ortikultura ba joven sira iha munisípiu lima (5) hanesan Aileu, Ainaro, Bobonaro, Díli no Ermera.

Iha tinan 2020, USAID Tourism for all, apoiu Fundasaun Mahon ho totál $38,300.00, hodi fó treinamentu ba hakiak ikan ho boek, no jestaun negósiu iha área Turizmu no Advokasia iha Ataúro.

Iha tinan 2021, GIZ-projetu Ai ba futuru apoiu Fundasaun Mahon ho montante $25,000.00, hodi halo projetu kuda ai-oan, no treinamentu ne’e ba joven sira iha munisípiu Baucau no Manatutu, hodi ai-aan hanesan ai madohi, teka, saria, sengo, si naa, nitas, kulu no kami.

Iha tinan 2018 to’o 2021, Asia South Pacifik Association for Básic no Adult Education (ASPBAE) Filipina, apoia Fundasaun Mahon ho totál $5,000 kada tinan, hodi halo advokasia ka peskiza ba área juventude no edukasaun iha Díli.

Entretantu, hosi tinan 2017 to’o 2021 formandu ne’ebé tuir formasaun iha Mahon Training Center hamutuk rihun tolu resin ne’ebé tuir formasaun iha área formasaun hanesan inglés, português, komputadó, jestaun administrasaun, finansa báziku no agrikultura.

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!