BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

EDTL, E.P rezolve problema eletrisidade suku Maluru no Ossouala tinan ne’e

EDTL, E.P rezolve problema eletrisidade suku Maluru no Ossouala tinan ne’e

Prezidente Konsellu Admistrasaun EDTL, E.P, Paulo da Silva. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 06 jullu 2021 (TATOLI)–Presidente Konsellu Administrasaun Eletricidade de Timor-Leste, Empreza Públika (EDTL, E.P), Paulo da Silva, hateten, tinan ne’e sei fornse liña eletrisidade iha suku Maluru postu admistrativu Quelicai no Ossouala postu Vemasse.

“Baucau iha suku Maluru no Ossouala, tanba ne’e suku no aldeia ne’ebé seidauk, ami orienta tékniku sira halo levantamentu dadus no prepara dezeñu Bill of Quantity (BoQ) atu gradualmente rezolve fatin ne’ebé seidauk asesu eletrisidade tuir orientasaun Governu,” Prezidenti Konsellu Administrasaun hateten, iha sub estasaun EDTL Baucau, villa nova tersa ne’e.

Empreza estatál ne’e nota mós orientasaun hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, no Ministru Obra Públika (MOP), Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires, katak tinan 2021 no 2022 tenki rezolve hotu eletrisidade ba komunidade sira, hosi 15% iha territóriu Timor-Leste ne’ebé seidauk asesu eletrisidade.

Notísia relevante: MOP espera bele konklui konkursu públiku instala eletrisidade iha jullu

EDTL, E.P lansa ona konkursu hamutuk pakote 30 no pakote haat hanesan Bidau Santa Ana Dili, Gou-lolo Ermera, Tohumeta Aileu, Rotuto Same, direitamente sei responsável hosi EDTL hanesan empreza.

“Prosesu to’o ona faze submete dokumentu, entaun semana ida tan sei loke konkursu hafoin kompañia sé mak manan sei implementa obra,” nia akresenta.

Suku sira ne’ebé seidauk, empreza estatál ne’e tuir planu sei prepara no halo ezersísiu hodi finaliza iha tinan 2021, hafoin  tinan 2022 sei implentasaun.

“Ita iha planu bainhira ramata iha suku sira, ita hahú tinan oin tama fali aldeia tamba limitasaun orsamentu labele halo buat hotu dala-ida, entaun faze pur faze sei to’o iha ne’ebá,” nia hatutan.

ornalista : Natalino Belo

Editora    : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!